Izaberite stranicu
Шифра предмета 20СТ24фбдл
Студијски програми
  • Финансије и банкарство - ДЛС
ESPB 7
Број часова 3+2
Семестар 5
Статус предмета Обавезни
Основни циљ предмета је стицање специфичних знања карактеристичних за међународне финансије. Циљ предмета је да по завршетку процеса учења студенти знају да дефинишу и опишу значај девизних курсева у контексту савремених финансијских тржишта, да анализирају платни биланс земље и на бази анализе доносе адекватне закључке, да опишу основне карактеристике и принципе функционисања међународног монетарног система и монетарне уније, као и да анализирају проблеме међународне задужедости са посебним освртом на дужничке кризе и узроке њиховог настајања. Општи циљ предмета је да студенти након процеса учења стекну функционална знања из области међународних финансија и способност да стечена зања примене у оквиру решавања конкретних проблема из те области.
По завршетку процеса учења у оквиру предмета Међународне финансије, студенти ће бити у стању да:
• дефинишу појам девизног тржишта и девизног курса,
• опишу улогу и значај девизних курсева на финансијским тржиштима,
• дефинишу и опишу карактеристике међународног монетарног система,
• препознају кризне индикаторе у националним економијама,
• уоче потенцијалне опасности и илуструју начин адекватног реаговања, имајући у виду чињеницу трансмисије мера економске политике између земаља у савременим глобализованим међународним финансијским односима.
Теоријска настава
• Девизни курс и девизно тржиште.
• Режими девизних курсева.
• Платни биланс.
• Детерминанте нивоа девизног курса.
• Међународни монетарни систем.
• Монетарна унија.
• Валутне кризе и шпекулативни напади.
• Проблем међународне задужености и дужничка криза.
Практична настава
• Проблемски задаци.
• Семинарски радови.
• Дискусије.
Миљковић, Д. (2007). Међународне финансије. Београд: Eкономски факултет у Београду.
Ковачевић, Р. (2014). Међународне финансије. Београд: ЦИД Eкономског факултета у Београду.
Moosa, I. A. (2010). International finance: an analytical approach, 3rd Edition. Boston: McGraw Hill.
Анализе студија случаја, дискусије, презентација примера из праксе, презентација семинарских радова.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 35 поена Завршни испит 65 поена
присуство на предавањима и вежбама писмени испит 65
провера знања у току наставе (колоквијум-и) 25 усмени испит  
остале активности и учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10