Izaberite stranicu
Šifra predmeta 20ST24fbdl
Studijski programi
  • Finansije i bankarstvo - DLS
ESPB 7
Broj časova 3+2
Semestar 5
Status predmeta Obavezni
Osnovni cilj predmeta je sticanje specifičnih znanja karakterističnih za međunarodne finansije. Cilj predmeta je da po završetku procesa učenja studenti znaju da definišu i opišu značaj deviznih kurseva u kontekstu savremenih finansijskih tržišta, da analiziraju platni bilans zemlje i na bazi analize donose adekvatne zaključke, da opišu osnovne karakteristike i principe funkcionisanja međunarodnog monetarnog sistema i monetarne unije, kao i da analiziraju probleme međunarodne zadužedosti sa posebnim osvrtom na dužničke krize i uzroke njihovog nastajanja. Opšti cilj predmeta je da studenti nakon procesa učenja steknu funkcionalna znanja iz oblasti međunarodnih finansija i sposobnost da stečena zanja primene u okviru rešavanja konkretnih problema iz te oblasti.
Po završetku procesa učenja u okviru predmeta Međunarodne finansije, studenti će biti u stanju da:
• definišu pojam deviznog tržišta i deviznog kursa,
• opišu ulogu i značaj deviznih kurseva na finansijskim tržištima,
• definišu i opišu karakteristike međunarodnog monetarnog sistema,
• prepoznaju krizne indikatore u nacionalnim ekonomijama,
• uoče potencijalne opasnosti i ilustruju način adekvatnog reagovanja, imajući u vidu činjenicu transmisije mera ekonomske politike između zemalja u savremenim globalizovanim međunarodnim finansijskim odnosima.
Teorijska nastava
• Devizni kurs i devizno tržište.
• Režimi deviznih kurseva.
• Platni bilans.
• Determinante nivoa deviznog kursa.
• Međunarodni monetarni sistem.
• Monetarna unija.
• Valutne krize i špekulativni napadi.
• Problem međunarodne zaduženosti i dužnička kriza.
Praktična nastava
• Problemski zadaci.
• Seminarski radovi.
• Diskusije.
Miljković, D. (2007). Međunarodne finansije. Beograd: Ekonomski fakultet u Beogradu.
Kovačević, R. (2014). Međunarodne finansije. Beograd: CID Ekonomskog fakulteta u Beogradu.
Moosa, I. A. (2010). International finance: an analytical approach, 3rd Edition. Boston: McGraw Hill.
Analize studija slučaja, diskusije, prezentacija primera iz prakse, prezentacija seminarskih radova.
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 35 poena Završni ispit 65 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama pismeni ispit 65
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 25 usmeni ispit  
ostale aktivnosti i učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10