Izaberite stranicu
Шифра предмета 24.ОФБК31
Студијски програми
  • Финансије и банкарство 2024
ESPB 6
Број часова 3+2
Семестар 6
Статус предмета Изборни
Основни циљ предмета је разумевање начина на који међународни финансијски односи функционишу, а највећи део предмета је оријентисан на девизне курсеве. Другим речима, циљ предмета је да студенти знају како функционише девизно тржиште, како се формирају девизни курсеви и који фактори утичу на његову дневну промену. Такође, предмет објашњава директну везу између међународних финансија и монетарних финансија, односно како политике централне банке утичу на промене девизног курса. Анализира се платни биланс земље и на бази анализе се студенти уче да доносе адекватне закључке. Посебан нагласак се ставља на учење одређених теоријских приступа који објашњавају на који начин се формирају дневни девизни курсеви. Општи циљ предмета је да студенти након процеса учења стекну функционална знања из области међународних финансија.
По завршетку процеса учења у оквиру предмета Међународне финансије, студенти ће бити у стању да: знају да дефинишу појам девизног тржишта и девизног курса, односно да праве разлику између spot и forward девизног тржишта; знају на који начин се дневни девизни курс формира, као и да опишу улогу и значај девизних курсева на финансијским тржиштима; знају да разликују режиме девизних курсева; знају каква веза постоји између новца, каматних стопа и девизног курса; знају шта је појам немогућег тројства; знају која је разлика између покривеног и непокривеног паритета каматних стопа; знају која је разлика између апсолутног и релативног паритета куповне моћи; знају шта је реални девизни курс.
Теоријска настава:
- Девизно тржиште, девизни курс, основни појмови девизног курса.
- Промптни и термински девизни курс, и валутне SWAP трансакције.
- Равнотежни девизни курс, еластичност девизног курса и Ј крива.
- Фактори који утичу на промену девизног курса, учесници девизног тржишта, валутна арбитража и ризик девизног курса.
- Доларизација, валутна унија и валутни одбор, и системи девизног курса.
- Немогуће тројство и интервенције централне банке.
- Стерилизоване и нестерилизоване интервенције централне банке.
- Однос између новца, каматне стопе и девизног курса.
- Покривени и непокривени каматни паритет.
- Ефикасност девизног тржишта.
- Инфлација као детерминанта девизног кура, и апсолутни и релативни паритет куповне моћи.
Практична настава:укључује анализу примера из праксе, анализу студија случаја, дебате, односно подстицање студената да дају своје мишљење с обзиром на обрађивану материју, студијски истраживачи рад, односно излагање семинарског рада.
Живков, Д. Међународне финансије Висока пословна школа у Новом Саду 2020
Ковачевић, Р. Међународне финансије Центар за издавачку делатност Економског факултета у Београду 2016
Salvatore, D. Međunarodna ekonomija Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu 2009
Класично предавање уз коришћење електронских уређаја, као што су интерактивне табле и пројектори који омогућавају бољу визуелизацију графикона који се објашњавају. Такође, методе подразумевају анализе студија случаја, дискусије, презентација примера из праксе и презентација семинарских радова.