Izaberite stranicu
Шифра предмета 17СТ24
Студијски програми
  • Финансије и банкарство 2017
ESPB 6
Број часова 3+2
Семестар 5
Статус предмета Обавезни
Основни циљ предмета је стицање специфичних знања карактеристичних за међународне финансије. Циљ предмета је да по завршетку процеса учења студенти знају да дефинишу и опишу значај девизних курсева у контексту савремених финансијских тржишта, да анализирају платни биланс земље и на бази анализе доносе адекватне закључке, да опишу основне карактеристике и принципе функционисања међународног монетарног система и монетарне уније, као и да анализирају проблеме међународне задужедости са посебним освртом на дужничке кризе и узроке њиховог настајања. Општи циљ предмета је да студенти након процеса учења стекну функционална знања из области међународних финансија и способност да стечена зања примене у оквиру решавања конкретних проблема из те области.
По завршетку процеса учења у оквиру предмета Међународне финансије, студенти ће бити у стању да:

• дефинишу појам девизног тржишта и девизног курса,

• опишу улогу и значај девизних курсева на финансијским тржиштима,

• дефинишу и опишу карактеристике међународног монетарног система,

• препознају кризне индикаторе у националним економијама,

• уоче потенцијалне опасности и илуструју начин адекватног реаговања, имајући у виду чињеницу трансмисије мера економске политике између земаља у савременим глобализованим међународним финансијским односима.
Теоријска настава

• Девизни курс и девизно тржиште.

• Режими девизних курсева.

• Платни биланс.

• Детерминанте нивоа девизног курса.

• Међународни монетарни систем.

• Монетарна унија.

• Валутне кризе и шпекулативни напади.

• Проблем међународне задужености и дужничка криза.

Практична настава

• Проблемски задаци.

• Семинарски радови.

• Дискусије.
Миљковић, Д. (2007). Међународне финансије. Београд: Eкономски факултет у Београду.

Ковачевић, Р. (2014). Међународне финансије. Београд: ЦИД Eкономског факултета у Београду.

Moosa, I. A. (2010). International finance: an analytical approach, 3rd Edition. Boston: McGraw Hill.
Анализе студија случаја, дискусије, презентација примера из праксе, презентација семинарских радова.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 45 поена Завршни испит 55 поена
присуство на предавањима и вежбама 5 писмени испит 55
провера знања у току наставе (колоквијум-и) 30 усмени испит
остале активности и учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10
практичан рад: