Izaberite stranicu
Шифра предмета 17СА42
Студијски програми
  • Финансије и банкарство 2017
ESPB 6
Број часова 3+2
Семестар 5
Статус предмета Обавезни
Циљ предмета је стицање специфичних знања и вештина карактеристичних за међународно банкарство и међународни платни промет, као и развијање способности студената да стечена знања и вештине примене у пракси. Циљ је да по завршетку процеса учења студенти знају да дефинишу и опишу основне факторе који генеришу развој међународног банкарства, као и да препознају разлике између основних категорија и специфичних видова међународног банкарства. Такође, циљ предмета је да студенти по завршетку процеса учења знају да дефинишу основне карактеристике савремених девизних тржишта и да кроз примере опишу и примене основ

е методе управљања девизним ризиком и другим облицима ризика којима су изложене банке које

послују на савременим међународним тржиштима.
По завршетку процеса учења у оквиру предмета Међународно банкарство, студенти ће бити у стању да:

• опишу улогу и значај међународног банкарства у савременом банкарству,

• дефинишу и опишу разлике између специфичних видова међународног банкарства,

• дефинишу основне врсте ризика којима су изложене банке које послују на међународним тржиштима,

• разумеју основне принципе управљања ризиком девизног курса,

• на конкретним примерима примене основне моделе управљања ризиком девизног курса,

• дефинишу основне карактеристике међународног платног промета.
Теоријска настава:

• Основне категорије међународног банкарства.

• Фактори развоја међународног банкарства.

• Девизе, девизно тржиште и управљање ризиком промене девизног курса.

• Специфични видови међународног банкарства (евробанкарство, офшор банкарство, исламско банкарство, швајцарско банкарство).

• Структура међународног банкарства.

• Ризици у међународном банкарству; међународна координација банкарских политика.

• Међународни платни промет.Практична настава:

• Анализе студија случаја.

• Израда и презентовање семинарских радова у циљу синтезе стечених знања.
Saunders, A., & Cornett, M., M. (2011). Financial institutions management, a risk management approach. McGraw-Hill international edition.

Smith, R. C., Walter, I., & DeLong, G. (2012). Global Banking, Third Edition. Oxford: Oxford university press.

Вуњак, Н., & Ковачевић, Н. (2011). Банкарство, банкарски менаџмент. Суботица: Економски факултет Суботица, Интернационални универзитет Травник, „Пролетер“ ад Бечеј.

Комазец, С., & Ристић, Ж. (2010). Међународно банкарство и институционални инвеститори. Београд: Етно стил, Београд.

Миленковић, И. (2011). Међународно банкарство. Суботица: Економски факултет Суботица.
Предавања и вежбе, студије случаја, дискусије, анализа примера из праксе, израда и презентација семинарских радова.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 55 поена Завршни испит 45 поена
присуство на предавањима и вежбама 5 писмени испит 45
провера знања у току наставе (колоквијум-и) 30 усмени испит  
остале активностии учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10  
практичан рад: 10