Izaberite stranicu
Šifra predmeta 17SA42
Studijski programi
  • Finansije i bankarstvo
ESPB 6
Broj časova 3+2
Semestar 6
Status predmeta Obavezni
Cilj predmeta je sticanje specifičnih znanja i veština karakterističnih za međunarodno bankarstvo i međunarodni platni promet, kao i razvijanje sposobnosti studenata da stečena znanja i veštine primene u praksi. Cilj je da po završetku procesa učenja studenti znaju da definišu i opišu osnovne faktore koji generišu razvoj međunarodnog bankarstva, kao i da prepoznaju razlike između osnovnih kategorija i specifičnih vidova međunarodnog bankarstva. Takođe, cilj predmeta je da studenti po završetku procesa učenja znaju da definišu osnovne karakteristike savremenih deviznih tržišta i da kroz primere opišu i primene osnov

e metode upravljanja deviznim rizikom i drugim oblicima rizika kojima su izložene banke koje

posluju na savremenim međunarodnim tržištima.
Po završetku procesa učenja u okviru predmeta Međunarodno bankarstvo, studenti će biti u stanju da:

• opišu ulogu i značaj međunarodnog bankarstva u savremenom bankarstvu,

• definišu i opišu razlike između specifičnih vidova međunarodnog bankarstva,

• definišu osnovne vrste rizika kojima su izložene banke koje posluju na međunarodnim tržištima,

• razumeju osnovne principe upravljanja rizikom deviznog kursa,

• na konkretnim primerima primene osnovne modele upravljanja rizikom deviznog kursa,

• definišu osnovne karakteristike međunarodnog platnog prometa.
Teorijska nastava:

• Osnovne kategorije međunarodnog bankarstva.

• Faktori razvoja međunarodnog bankarstva.

• Devize, devizno tržište i upravljanje rizikom promene deviznog kursa.

• Specifični vidovi međunarodnog bankarstva (evrobankarstvo, ofšor bankarstvo, islamsko bankarstvo, švajcarsko bankarstvo).

• Struktura međunarodnog bankarstva.

• Rizici u međunarodnom bankarstvu; međunarodna koordinacija bankarskih politika.

• Međunarodni platni promet.Praktična nastava:

• Analize studija slučaja.

• Izrada i prezentovanje seminarskih radova u cilju sinteze stečenih znanja.
Saunders, A., & Cornett, M., M. (2011). Financial institutions management, a risk management approach. McGraw-Hill international edition.

Smith, R. C., Walter, I., & DeLong, G. (2012). Global Banking, Third Edition. Oxford: Oxford university press.

Vunjak, N., & Kovačević, N. (2011). Bankarstvo, bankarski menadžment. Subotica: Ekonomski fakultet Subotica, Internacionalni univerzitet Travnik, „Proleter“ ad Bečej.

Komazec, S., & Ristić, Ž. (2010). Međunarodno bankarstvo i institucionalni investitori. Beograd: Etno stil, Beograd.

Milenković, I. (2011). Međunarodno bankarstvo. Subotica: Ekonomski fakultet Subotica.
Predavanja i vežbe, studije slučaja, diskusije, analiza primera iz prakse, izrada i prezentacija seminarskih radova.
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 55 poena Završni ispit 45 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama 5 pismeni ispit 45
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 30 usmeni ispit  
ostale aktivnostii učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10  
praktičan rad: 10