Izaberite stranicu
Шифра предмета 17ССА09
Студијски програми
  • Банкарско и берзанско пословање
ESPB 7
Број часова 3+3
Семестар 1
Статус предмета Изборни
Циљ предмета је стицање основних знања о пореским системима и међународној пореској политици. Упознати циљеве, принципе и ефекте опорезивања. Увидети значај договора о избегавању двоструког опорезивања између суверених пореских система када обе државе полажу право на исти порески објекат.
По завршетку овог предмета студенти ће бити у стању да:

• самостално примењују знања из области међународног опорезивања која могу да помогну у пословима спољно-трговинске, међународно-инвестиционе или финансијске сарадње,

• идетификују пореског обвезника према принципу државе резидента и принципу земље извора пореског прихода,

• објасне порески поступак у случају сукоба пореских власти, с обзиром на атрактивност пореских прихода за обе земље.
Теоријска настава

• Међународна пореска терминологија.

• Циљеви опорезивања.

• Принципи међународног опорезивања.

• Међународна пореска политика и ефекти опорезивања.

• Пореска евазија.

• Појам и методе отклањања међународног двоструког опорезивања.

• Међународно опорезивање дохотка.

• Међународни апсекти корпоративног опорезивања.

• Међународно опорезивање непокретности.

• Европски порез на додату вредност.

• Пореска конкуренција,и пореска хармонизација и порески рајеви.

• Међународни порески поступак и пореска администрација.Практична настава

• Анализа случајева из међународне праксе.

• Анализа међународних конвенција и уговора.
Радичић, М., & Раичевић, Б. (2011). Јавне финансије – теорија и пракса. Београд: Дата статус.

D’Souza, J. (2012). Terrorist financing, money laundering and Tax Evasions. New York: CRC Press.

Hodak, Lj. (2010). Europska unija. Zagreb: Mate.

Baldwin, R., & Wyplosz, C. (2010). Ekonomija evropskih integracija. Beograd: Data status.

Поповић, Д. (2008). Пореско право. Београд: Правни факултет.

Релевантни законски прописи
Предавања, интерактивне вежбе, тимски рад.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 65 поена Завршни испит  35 поена
присуство на предавањима и вежбама 5 писмени испит 35
провера знања у току наставе (колоквијум-и) 40 усмени испит  
остале активностии учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10  
практичан рад: 10