Izaberite stranicu
Шифра предмета 24.ОТРК16
Студијски програми
  • Трговина и међународно пословање 2024
ESPB 7
Број часова 3+2
Семестар 5
Статус предмета Изборни
Студент стиче основна знања о општим појмовима међународног јавног права као и пословног права, основним институтима појединих грана права, субјектима пословања и њиховим међусобним односима у пословању. Поред основних теоретских знања на овом предмету стичу се и систематизована практична знања неопходна за разумевање и решавање конкретних проблема у пословању.
Савладавањем студијског програма студент стиче следеће специфичне компетенције : темељно познавање и разумевање принципа међународног јавног права, способност решавања конкретних проблема на основу повезивања основних знања из различитих грана права , као што су уставно право, облигационо и радно право. Студент стиче и унапређује способност примене новина у струци кроз праћење актуелних прописа и коментара у стручној литератури, али и развија вештине употребе знања ,самосталног рада израде и анализе студија случаја.
Теоријска настава:
- Упоредно право и правни системи.
- Уставно право.
- Међународна сарадња и Уједињене нације.
- Међународна сарадња и Међународни монетарни фонд.
- Регионалне економске интеграције.
- Економске интеграције у Европи , слободна трговина у ЕУ и организациона структура ЕУ.
- Уговорно право.
- Облигационо право.
- Радно право.
- Компанијско право.
- Право на приватност и обрада података.
- Интелектуална својина.
- Међународно приватно право.
Практична настава: студија случаја, семинарски радови, дискусија.
Vernart, B. Međunarodno pravo i poslovanje Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu 2022
Предавања су аудиторна уз подршку савремених учила и активно учешће студената. Рад на вежбама обухвата: анализу пређеног градива, анализу примера из праксе, студија случаја и семинарских радова студената. Исцрпно и детаљно излагање предметне материје, коришћење примера из праксе, анализа релеватних прописа који регулишу односну материју, интерактивна настава, подстицање студената на размишљање, самосталност у раду и практичну примену стечених знања.