Izaberite stranicu
Шифра предмета 17СТ28
Студијски програми
  • Туризам и хотелијерство 2017
ESPB 7
Број часова 3+2
Семестар 4
Статус предмета Обавезни
Циљ предмета Менаџмент догађаја је стицање знања, вештина и компетенција о основним законитостима менаџмента догађаја, са посебним акцентом на посебности у туризму и хотелијерству. Циљ предмета огледа се у стицању практичних знања, вештина и способности за креативно програмирање догађаја, управљање и организацију догађаја, упознавање са финансијским аспектима догађаја, као и контролу квалитета догађаја, а на бази упознавања са литературом и праксом.
По завршетку ове наставне јединице студенти ће бити у стању да:
• ускладе и примене теорију, методе и процесе планирања и организовања догађаја у туризму и хотелијерству,
• користе стечена знања у креирању аналитичког и критичког мишљења о основним врстама и облицима догађаја у туризму и хотелијерству,
• развију критички однос, комуникативност, креативност и одговорност за сосптвене пројекте,
• развију способност тимског рада и комуникације са непосредним и ширим социјалним окружењем,
• измере и оцене ефекте догађаја у туризму и хотелијерству.
Теоријска настава
• Дефиниција догађаја.
• Одређивања улоге и значаја догађаја у туризму и хотелијерству.
• Врсте и облици догађаја у туризму.
• Мотиви и потребе савременог госта и њихова повезаност са догађајима у туризму.
• Маркетинг менаџмент догађаја у туризму.
• Планирање догађаја у туризму и хотелијерству.
• Организовање догађаја у туризму и хотелијерству.
• Менаџмент људских потенција догађаја у туризму и хотелијерству.
• Менаџерско вођење догађаја у туризму и хотелијерству.
• Менаџерско контролисање и евалуација догађаја у туризму и хотелијерству.
• Методе мерења учинака догађаја у туризму и хотелијерству.
• Мерење и одређивање економских учинака догађаја у туризму и хотелијерству.
Практична настава
• Семинарски радови.
• Анализа студија случаја.
• Теренска пракса кроз посету одређеним туристичким и хотелијерским предузећима.
Ђукић-Дојчиновић, В. (2005). Културни туризам-менаџмент и развојне стратегије. Београд: КЛИО.

Андрејевић, А., & Грубор, А. (2007), Менаџмент догађаја. Сремска Каменица: Фабус.

Бјељац, Ж. (2010). Туристичке манифестације у Србији. Београд: ГИ ''Јован Цвијић'', САНУ, Посебна издања, књига 82.

Van der Wagen, L. (2008). Event management upravljanje događanjima : za turistička, kulturna, poslovna i sportska događanja. Zagreb: MATE.
Предавања, вежбе, интерактивна настава уз коришћење аудио-визуелне опреме, анализа чланака и студија из часописа и са интернета.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 55 поена Завршни испит 45 поена
присуство на предавањима и вежбама 5 писмени испит 45
провера знања у току наставе (колоквијум-и) 30 Усмени испит  
остале активностии учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10  
практичан рад: самостална израда студије случаја 10