Izaberite stranicu
Šifra predmeta 17ST28
Studijski programi
  • Turizam i hotelijerstvo
ESPB 7
Broj časova 3+2
Semestar 4
Status predmeta Obavezni
Cilj predmeta Menadžment događaja je sticanje znanja, veština i kompetencija o osnovnim zakonitostima menadžmenta događaja, sa posebnim akcentom na posebnosti u turizmu i hotelijerstvu. Cilj predmeta ogleda se u sticanju praktičnih znanja, veština i sposobnosti za kreativno programiranje događaja, upravljanje i organizaciju događaja, upoznavanje sa finansijskim aspektima događaja, kao i kontrolu kvaliteta događaja, a na bazi upoznavanja sa literaturom i praksom.
Po završetku ove nastavne jedinice studenti će biti u stanju da:
• usklade i primene teoriju, metode i procese planiranja i organizovanja događaja u turizmu i hotelijerstvu,
• koriste stečena znanja u kreiranju analitičkog i kritičkog mišljenja o osnovnim vrstama i oblicima događaja u turizmu i hotelijerstvu,
• razviju kritički odnos, komunikativnost, kreativnost i odgovornost za sosptvene projekte,
• razviju sposobnost timskog rada i komunikacije sa neposrednim i širim socijalnim okruženjem,
• izmere i ocene efekte događaja u turizmu i hotelijerstvu.
Teorijska nastava
• Definicija događaja.
• Određivanja uloge i značaja događaja u turizmu i hotelijerstvu.
• Vrste i oblici događaja u turizmu.
• Motivi i potrebe savremenog gosta i njihova povezanost sa događajima u turizmu.
• Marketing menadžment događaja u turizmu.
• Planiranje događaja u turizmu i hotelijerstvu.
• Organizovanje događaja u turizmu i hotelijerstvu.
• Menadžment ljudskih potencija događaja u turizmu i hotelijerstvu.
• Menadžersko vođenje događaja u turizmu i hotelijerstvu.
• Menadžersko kontrolisanje i evaluacija događaja u turizmu i hotelijerstvu.
• Metode merenja učinaka događaja u turizmu i hotelijerstvu.
• Merenje i određivanje ekonomskih učinaka događaja u turizmu i hotelijerstvu.
Praktična nastava
• Seminarski radovi.
• Analiza studija slučaja.
• Terenska praksa kroz posetu određenim turističkim i hotelijerskim preduzećima.
Đukić-Dojčinović, V. (2005). Kulturni turizam-menadžment i razvojne strategije. Beograd: KLIO.

Andrejević, A., & Grubor, A. (2007), Menadžment događaja. Sremska Kamenica: Fabus.

Bjeljac, Ž. (2010). Turističke manifestacije u Srbiji. Beograd: GI ''Jovan Cvijić'', SANU, Posebna izdanja, knjiga 82.

Van der Wagen, L. (2008). Event management upravljanje događanjima : za turistička, kulturna, poslovna i sportska događanja. Zagreb: MATE.
Predavanja, vežbe, interaktivna nastava uz korišćenje audio-vizuelne opreme, analiza članaka i studija iz časopisa i sa interneta.
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 55 poena Završni ispit 45 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama 5 pismeni ispit 45
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 30 Usmeni ispit  
ostale aktivnostii učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10  
praktičan rad: samostalna izrada studije slučaja 10