Izaberite stranicu
Шифра предмета 24.ОТРК09
Студијски програми
  • Трговина и међународно пословање 2024
  • Туризам и хотелијерство 2024
  • Пословна информатика 2024
ESPB 6
Број часова 3+2
Семестар 4
Статус предмета Изборни
Циљ предмета Менаџмент људских ресурса је упознавање студената са улогом и значајем управљања људским ресурсима, активностима управљања људским ресурсима, структурирању сектора људских ресурса, и савладавање управљачких метода и техника које подстичу развој савремених организација и повећавају мотивацију запослених.
По завршетку учења овог предмета студент ће бити у стању да: објасни улогу и значај управљања људским ресурсима за конкурентност савремених организација, објасни процесе анализе и дизајна посла, формирање организације кроз процес планирања, регрутовања и селекције кандидата, основне методе обуке, развоја, оцењивања перформанси, формирања зарада запослених, и управљања флуктуацијом запослених, примени у пракси методе и технике управљања људским ресурсима и на тај начин обезбеди већу ефикасност и ефективност пословања у организацији у којој ради.
Теоријска настава:
- Увод у менаџмент људских ресурса, значај и улога управљања људским ресурсима.
- Анализа и дизајн посла.
- Планирање људских ресурса.
- Регрутовање и селекција кандидата.
- Обука и развој запослених.
- Оцењивање перформанси запослених.
- Систем зарада запослених.
- Бенефиције запослених.
- Мотивација за рад и задовољство послом.
- Тимски рад.
- Конфликти у организацији.
- Стрес у организацији.
- Права и безбедност запослених.
- Радни односи и колективно преговарање.
- Напуштање организације.
Практична настава:вежбе, самосталан и групни рад студената. Анализа примера из праксе. Семинарски радови. Усмена излагања на задату тему.
Јошанов-Врговић, И. Менаџмент људских потенцијала Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду 2020
Ђорђевић Бољановић, Ј. Менаџмент људских ресурса Универзитет Сингидунум 2022
Богићевић Миликић, Б. Увод у менаџмент људских ресурса Центар за издавачку делатност Економског факултета у Београду 2020
Вежбе, самосталан и групни рад студената, анализа примера из праксе, семинарски радови.