Izaberite stranicu
Šifra predmeta 17SA46
Studijski programi
  • Turizam i hotelijerstvo
ESPB 6
Broj časova 3+2
Semestar 6
Status predmeta Obavezni
Cilj predmeta je predstaviti studentima osnove upravljanja ljudskim resursimau tržišno orijentisanim turističkim preduzećima, kao i osposobljavanje studenata za usvajanje i unapređivanje znanja iz oblasti planiranja, organizovanja, vođenja, kontrole i unapređenja poslovnih procesa koji se odnose na ljudske resurse u turističko-hotelijerskom poslovanju. Studenti, kroz povezivanje teorije i prakse, treba da identifikuju i prihvate suštinu značaja upravljanja ljudskim resursima, te njihov strategijski aspekt, a sve povezujući sa svojim prethodno stečenim znanjem iz drugih predmeta iz oblasti upravljanja.
Nakon savladavanja ove naučne jedinice, studenti će biti u stanju da: prepoznaju i primene specifične tehnikeupravljanja ljudskim resursima, da izaberu metode regrutovanja i selekcije kandidata, te da predlože, definišu i primene programe razvoja ljudskih resursa, zatim formulišu efikasan sistem kreiranja i administriranja direktnih i indirektnih zaradai motivisanja zaposlenih. Uspostavljanjem odnosa između teorije i prakse studenti će prepoznati značaj i poziciju upravljanja ljudskim resursima u savremenim turističkim preduzećima i biće u stanju da upotrebe strategijske aspekteupravljanja ljudskim resursima. Studenti će razviti veštine u individualnom i timskom radu, te definisanjem koncepta ljudskih resursa, racionalno upravljati istim. Na taj način studenti će svoj tim i svoja preduzeća upravljanja osposobiti za postizanje konkurentske prednosti na tržištu. Studenti će biti svesni stanja i okruženja, te će razviti i planirati sveobuhvatnu strategiju tržišnog poslovanja i komunikacije.
Teorijska nastava

• Pojam menadžmenta ljudskih resursa i njegova uloga u upravljanju organizacijom u uslovima brzih promena.

• Ciljevi i savremeni trendovi upravljanja ljudskim resursima u turizmu i hotelijerstvu.

• Značaj, modeli i etička pitanja u menadžmentu ljudskih resursa.

• Strategijski menadžment ljudskih resursa.

• Faktori radne uspešnosti i privrženost organizaciji.

• Tehnološke inovacije i kreativnost.

• Planiranje i regrutovanje ljudskih resursa.

• Selekcija, socijalizacija, trening i obrazovanje zaposlenih.

• Organizacione promene.

• Karijera zaposlenog i teorije motivacije za rad.

• Upravljanje performansama zaposlenih i nagrađivanje.

• Organizaciona kultura i komunikacija.

Praktična nastava

• Seminarski radovi.
Živković, R. (2014). Ponašanje i zaštita potrošača u turizmu. Beograd: Singidunum.

Čerović, S. (2013). Upravljanje ljudskim resursima u hotelijerstvu. Beograd: Singidunum.

Bogićević-Milikić, B. (2015). Menadžment ljudskih resursa. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta u Beogradu.

Pržulj, Ž. (2011). Menadžment ljudskih resursa. Sremska Kamenica: Fakultet poslovne ekonomije.

Noe, R., Hollenbek, DŽ., & Gerhart, B. (2006). Menadžment ljudskih potencijala. Zagreb: MATE.
Vežbe prate program predavanja. Odvijaju se kroz seminarski rad, aktivno učešće studenata u diskusijama o odabranim temama i analizama studija slučaja, putem grupnog rada i u vidu radionica.
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 55 poena Završni ispit 45 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama 5 pismeni ispit 45
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 30 Usmeni ispit
ostale aktivnostii učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10
praktičan rad: samostalna izrada studije slučaja 10