Izaberite stranicu
Шифра предмета 17СТ25
Студијски програми
  • Трговина и међународно пословање
ESPB 6
Број часова 3+2
Semestar 5
Статус предмета Изборни
Циљ предмета Менаџмент људских ресурса је упознавање студената са улогом и значајем управљања људским ресурсима, активностима управљања људским ресурсима, структурирању сектора људских ресурса, и савладавање управљачких метода и техника које подстичу развој савремених организација и повећавају мотивацију запослених.
По завршетку учења овог предмета студент ће бити у стању да:

• објасни улогу и значај управљања људским ресурсима за конкурентност савремених организација,

• објасни процесе анализе и дизајна посла, формирање организације кроз процес планирања, регрутовања и селекције кандидата, основне методе обуке, развоја, оцењивања перформанси, формирања зарада запослених, и управљања флуктуацијом запослених,

• примени у пракси методе и технике управљања људским ресурсима и на тај начин обезбеди већу ефикасност и ефективност пословања у организацији у којој ради.
Теоријска настава

• Увод у менаџмент људских ресурса, значај и улога управљања људским ресурсима.

• Анализа и дизајн посла.

• Планирање људских ресурса.

• Регрутовање и селекција кандидата.

• Обука и развој запослених.

• Оцењивање перформанси запослених.

• Систем зарада запослених.

• Бенефиције запослених.

• Мотивација за рад и задовољство послом.

• Тимски рад.

• Конфликти у организацији.

• Стрес у организацији.

• Права и безбедност запослених.

• Радни односи и колективно преговарање.

• Напуштање организације.

Практична настава

• Вежбе, самосталан и групни рад студената.

• Анализа примера из праксе.

• Семинарски радови.

• Усмена излагања на задату тему.
Богићевић-Миликић, Б. (2015). Менаџмент људских ресурса. Београд: Центар за издавачку делатност Економског факултета у Београду.

Dessler, G. (2012). Fundamentals of human resource management. Boston: Pearson Education.

Torrington, D., Hall, L., Taylor, S., & Atkinson, C. (2011). Human resource management. Harlow: Pearson Education.
Вежбе, самосталан и групни рад студената, анализа примера из праксе, семинарски радови.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 45 поена Завршни испит 55 поена
присуство на предавањима и вежбама 5 писмени испит 55
провера знања у току наставе (колоквијум-и) 30 усмени испит  
остале активностии учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10  
практичан рад: