Izaberite stranicu
Шифра предмета
Студијски програми
ESPB 5
Број часова 2+2
Semestar 1
Статус предмета Изборни
Стицање знања о врстама, делатности и организацији медијских предузећа. Разумевање функционисања медијских организација као производно-продукционих система и њихових различитих интерних (запослени – руководиоци – менаџмент) и екстерних веза (аудиторијум/публика – тржиште – конкуренција), које се успостављају унутар и изван организације. Примена менаџмент принципа и функција у раду у медијским организација.
Разумевање улоге медија у унапређењу пословног окружења и ефикасном развоју тржишта и њиховој употреби у функцији пословног маркетинга и маркетиншких алата за различите промотивне активности. Развој менаџерских вештина и знања потребних за ефикасно и ефективно управљање медијским предузећем. Оспособљеност за предузетничу иницијативу у области широке медијске индустрије – телевизијске, радијске, новинске, издавачке, филмске, оглашивачке, кабловске, новинско-агенцијске, као и за различитих облика независних продукција у наведеним областима. Такође, овај курс оспособљава студенте за обављање различитих послова и функција у широкој номенклатури медијских занимања – менаџерских, уредничких, маркетиншких, продуцентских, као и оних који спадају у домен креативних индустрија, а односе се на креирање и иновирање медијских садржаја.
Теоријска настава

Медији у контексту медијско-комуниколошких теорија и медијског окружења: медији и основна обележја медијског процеса; социјална димензија медија: заједница и комуникација; опажајно-психолошка димензија медија; медијске технологије и развојни принципи медија; кључни разлози за активирање принципа и функција менаџмента у оквиру медијске делатности; појам, садржај и научни оквир менаџмента медија. Медијска организација у масовном комуницирању: типови (модели) медијских организација (предузећа); функције медијске организације (комуникационе, социјалне и економске функције); организациона структура медијске организације; извори финансирања медијске организације (економија медијске индустрије: улагачи, власници, менаџери); регулативни оквир оснивања и рада медијских предузећа (друштвени услови оснивања; домаћа регулатива; европске дирецтиве и препоруке). Процес менаџмента у медијским организацијама: у електронским медијима, конематографији, информативним агенцијама, штампаним медијима, медијским конгломератима, интерент и кабловским провајдерима. Стратегије и тактике програмирања медијских садржаја. Медији и тржиште. Етички и законодавни принципи медијске праксе: медији и друштвена одговорност. Конвергенција медија и кључни аспекти нових медија.Практична настава

Дискусије на унапред задану тему. Израда и одбрана семинарских радова, према понуђеној листи релевантних тема или тема предложених од стране студената.
Albarran, A. B. (2013). Management of Electronic and Digital Media. Fifth Edition, University of North Texas: WADSWORTH.

Милетић, М. (2016). Основе менаџмента медија. Нови Сад: Филозофски факултет.

Никодијевић, Д. (2015). Менаџмент медија масовних комуникација. Београд: НГ студио.

Радојковић, М., & Милетић, М. (2005). Комуницирање, медији и друштво. Нови Сад: Стилос.

Ратковић Његован, Б. (2008). Новинарство. Нови Сад: Факултет техничких наука.
Метода усменог излагања; метода разговора (дијалошка или еротематска); индивидуализована настава (у свим облицима наставе: фронталној, групној, настави у паровима итд); индивидуална настава, рад са појединцима (семинари, консултације, менторство).
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 55 поена Завршни испит 45 поена
присуство на предавањима и вежбама 5 писмени испит 45
провера знања у току наставе (колоквијум-и) 30 усмени испит  
остале активности и учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10  
практичан рад: 10