Izaberite stranicu
Šifra predmeta
Studijski programi
ESPB 5
Broj časova 2+2
Semestar 1
Status predmeta Izborni
Sticanje znanja o vrstama, delatnosti i organizaciji medijskih preduzeća. Razumevanje funkcionisanja medijskih organizacija kao proizvodno-produkcionih sistema i njihovih različitih internih (zaposleni – rukovodioci – menadžment) i eksternih veza (auditorijum/publika – tržište – konkurencija), koje se uspostavljaju unutar i izvan organizacije. Primena menadžment principa i funkcija u radu u medijskim organizacija.
Razumevanje uloge medija u unapređenju poslovnog okruženja i efikasnom razvoju tržišta i njihovoj upotrebi u funkciji poslovnog marketinga i marketinških alata za različite promotivne aktivnosti. Razvoj menadžerskih veština i znanja potrebnih za efikasno i efektivno upravljanje medijskim preduzećem. Osposobljenost za preduzetniču inicijativu u oblasti široke medijske industrije – televizijske, radijske, novinske, izdavačke, filmske, oglašivačke, kablovske, novinsko-agencijske, kao i za različitih oblika nezavisnih produkcija u navedenim oblastima. Takođe, ovaj kurs osposobljava studente za obavljanje različitih poslova i funkcija u širokoj nomenklaturi medijskih zanimanja – menadžerskih, uredničkih, marketinških, producentskih, kao i onih koji spadaju u domen kreativnih industrija, a odnose se na kreiranje i inoviranje medijskih sadržaja.
Teorijska nastava

Mediji u kontekstu medijsko-komunikoloških teorija i medijskog okruženja: mediji i osnovna obeležja medijskog procesa; socijalna dimenzija medija: zajednica i komunikacija; opažajno-psihološka dimenzija medija; medijske tehnologije i razvojni principi medija; ključni razlozi za aktiviranje principa i funkcija menadžmenta u okviru medijske delatnosti; pojam, sadržaj i naučni okvir menadžmenta medija. Medijska organizacija u masovnom komuniciranju: tipovi (modeli) medijskih organizacija (preduzeća); funkcije medijske organizacije (komunikacione, socijalne i ekonomske funkcije); organizaciona struktura medijske organizacije; izvori finansiranja medijske organizacije (ekonomija medijske industrije: ulagači, vlasnici, menadžeri); regulativni okvir osnivanja i rada medijskih preduzeća (društveni uslovi osnivanja; domaća regulativa; evropske directive i preporuke). Proces menadžmenta u medijskim organizacijama: u elektronskim medijima, konematografiji, informativnim agencijama, štampanim medijima, medijskim konglomeratima, interent i kablovskim provajderima. Strategije i taktike programiranja medijskih sadržaja. Mediji i tržište. Etički i zakonodavni principi medijske prakse: mediji i društvena odgovornost. Konvergencija medija i ključni aspekti novih medija.Praktična nastava

Diskusije na unapred zadanu temu. Izrada i odbrana seminarskih radova, prema ponuđenoj listi relevantnih tema ili tema predloženih od strane studenata.
Albarran, A. B. (2013). Management of Electronic and Digital Media. Fifth Edition, University of North Texas: WADSWORTH.

Miletić, M. (2016). Osnove menadžmenta medija. Novi Sad: Filozofski fakultet.

Nikodijević, D. (2015). Menadžment medija masovnih komunikacija. Beograd: NG studio.

Radojković, M., & Miletić, M. (2005). Komuniciranje, mediji i društvo. Novi Sad: Stilos.

Ratković Njegovan, B. (2008). Novinarstvo. Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka.
Metoda usmenog izlaganja; metoda razgovora (dijaloška ili erotematska); individualizovana nastava (u svim oblicima nastave: frontalnoj, grupnoj, nastavi u parovima itd); individualna nastava, rad sa pojedincima (seminari, konsultacije, mentorstvo).
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 55 poena Završni ispit 45 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama 5 pismeni ispit 45
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 30 usmeni ispit  
ostale aktivnosti i učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10  
praktičan rad: 10