Izaberite stranicu
Шифра предмета 24.ОТРК07
Студијски програми
  • Трговина и међународно пословање 2024
ESPB 7
Број часова 3+2
Семестар 3
Статус предмета Обавезни
Циљ предмета је да се студенти упознају са знањима и вештинама неопходним за дизајнирање и имплементацију модела организације и ефикасног спровођења набавки и јавних набавки, што обухвата садржаје који повезују менаџерске, организационе, правне, економске и техничке аспекте овог процеса. Предмет треба да оспособи студенте за стицање теоријских знања и практичних вештина из области: истраживања тржишта, планирања, организовања, спровођења, контроле и стратегије набавке. Посебан акценат у оквиру наставног програма стављен је на менаџмент јавним набавкама, како у контексту домаће регулативе, тако и европских и међународних директива, али и савременим тенденцијама и политикама набавки у условима интернационализације и глобализације пословања. С позивом на савремену теорију и прогресивну праксу студенти ће се упознати са: формулисањем планова набавке, политиком у вези са набавним изворима и добављачима и политиком у вези са комерцијалним условима набавке.
Теоријска оспособљеност и практичне вештине које је студент стекао кроз студије случаја, током школовања омогућиће му да ефикасно-ефективно обавља послове: службеника за јавне набавке у смислу Закона о јавним набавкама, економисте у јавним предузећима и установама, али и трговинским и производним предузећима, здравственим установама, удружењима, трговинским представништвима и консултантским пословима. Студенту се омогућава стицање знања о јавним набавкама као организационом, финансијском, правном и практичном концепту. Унапређење знања и оспособљавање студената за примену принципа, метода и модела процеса набавки, стандардизација и формализација процедура организације набавки, доношења одлука у процесу избора најбољих понуђача у складу са процесима рада свих пословних функција наручиоца и понуђача, форме документације и кретање у процесима набавки.
Теоријска настава:
- Стратегијски приступ менаџменту набавке.
- Теоријске основе истраживања набавке и менаџмента набавке.
- Учесници, улоге и организациона структура менаџмента набавки.
- Процедуре и правила у формулисању послова сектора за јавне набавке.
- Финансије јавних набавки и планирање набавки.
- Процењена вредност и средства финансијског обезбеђења,
- Надлежности и одговорности менаџера и службеника за јавне набавке.
- Правна природа и циљеви јавних набавки.
- Развој модела јавних набавки.
- Врсте поступака набавки.
- Процедуре и рокови у јавним набавкама.
Практична настава: Менаџмент набавке у пракси (студија случаја).
Шпилер, М. Менаџмент јавних набавки Центар за менаџмент набавки 2015
Шпилер, М., и Јовић, М. Јавне набавке Центар за менаџмент у Београду 2020
Шпилер, М. Организација јавних набавки Центар за менаџмент набавки 2018
Шпилер, М. Систем и пракса јавних набавки Центар за менаџмент набавки 2017
Предавање, анализе студија случаја, дискусије, анализа примера из праксе, израда и презентација семинарских радова.