Izaberite stranicu
Šifra predmeta 17SA58
Studijski programi
  • Trgovina i međunarodno poslovanje
ESPB 6
Broj časova 2+2
Semestar 4
Status predmeta Izborni
Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa znanjima i veštinama neophodnim za dizajniranje i implementaciju modela organizacije i efikasnog sprovođenja nabavki i javnih nabavki, što obuhvata sadržaje koji povezuju menadžerske, organizacione, pravne, ekonomske i tehničke aspekte ovog procesa. Predmet treba da osposobi studente za sticanje teorijskih znanja i praktičnih veština iz oblasti:
istraživanja tržišta, planiranja, organizovanja, sprovođenja, kontrole i strategije nabavke. Poseban akcenat u okviru nastavnog programa stavljen je na menadžment javnim nabavkama, kako u kontekstu domaće regulative, tako i Evropskih i međunarodnih direktiva, ali i savremenim tendencijama i politikama nabavki u uslovima internacionalizacije i globalizacije poslovanja. S pozivom na savremenu teoriju i progresivnu praksu studenti će se upoznati sa: formulisanjem planova nabavke, politkom u vezi sa nabavnim izvorima i dobavljačima, politikom u vezi sa komercijalnim uslovima nabavke i politikom formiranja i upravljanja zalihama.
Teorijska osposobljenost i praktične veštine koje je student stekao kroz studije slučaja, tokom
školovanja omogućiće mu da efikasno-efektivno obavlja poslove: službenika za javne nabavke u smislu Zakona o javnim nabavkama, ekonomiste u javnim preduzećima i ustanovama, ali i trgovinskim i proizvodnim preduzećima, zdravstvenim ustanovama, udruženjima, trgovinskim predstavništvima i konsultantskim poslovima. Studentu se omogućava sticanje znanja o javnim nabavkama kao organizacionom, finansisjkom, pravnom i praktičnom konceptu. Unapređenje znanja i osposobljavanje studenata za primenu principa, metoda i modela procesa nabavki, standardizacija i formalizacija procedura organizacije nabavki, donošenja odluka u procesu izbora najboljih ponuđača u skladu sa procesima rada svih poslovnih funkcija naručioca i ponuđača, forme dokumentacije i kretanje u procesima nabavki.
Strategijski pristup menadžmentu nabavke, Teorijske osnove istraživanja nabavke i menadžmenta
nabavke, Menadžment nabavke kao naučna disciplina, Menadžment nabavki kao naučna oblast, Učesnici, uloge i organizaciona struktura menadžmenta nabavki, Osnovni pojmovi i principi javnih nabavki, Proces i poslovi javnih nabavki, Javne nabavke u Republici Srbiji - institucionalni okvir, Organizacija nabavki, Procedure i pravila u formulisanju poslova sektora za javne nabavke, Finansije javnih nabavki, Planiranje nabavki, Procenjena vrednost i sredstva finansijskog obezbeđenja, Nadležnosti i odgovornosti menadžera i službenika za javne nabavke, Pravna priroda i ciljevi javnih nabavki, Razvoj modela javnih nabavki, Vrste postupaka nabavki, Načela javnih nabavki, Značaj javnih nabavki u procesu pridruživanja Evropskoj uniji i Direktive EU o javnim nabavkama, Organizacija službi nabavke u velikim sistemima, Praktični modeli i simulacija slučajeva iz prakse javnih nabavki, Centralizacija javnih nabavki i uticaj na modele sprovođenja postupaka nabavki i organizacije isporuke, Specijalne forme javnih nabavki i specifičnosti javnih nabavki u posebnim sektorima, Procedure i rokovi u javnim nabavkama, Sprečavanje korupcije i sukoba interesa u postupcima javnih nabavki, Strategija nabavke kao podsistem globalne strategije preduzeća, Strategijska anliza eksternog okruženja nabavke, Strategijska analiza internog okruženja, Tehnološke promene i njihov uticaj na nabavku, Strategijski i poslovni dometi infomacione tehnologije u nabavci - elektronska nabavka, Upravljanje kvalitetom dobavljača na osnovu standarda, Politika u vezi sa rokovima isporuke, Razvoj partnerskih odnosa sa dobavljačima, Veštine pregovaranja i umeće sklapanja kupoprodajnih ugovora, Kultura komuniciranja i etika, Politika formiranja i upravljanja zalihama, Menadžment nabavke u praksi (studija slučaja).
Teorijska nastava: 70%; Praktična nastava: 20%; Studija slučaja: 10%
Špiler, M. (2015), Menadžment javnih nabavki, Beograd, Srbija, Visoka tekstilna škola za dtm., Centar za menadžment nabavki, Beograd
Špiler, M., Jović, M., (2020.) Javne nabavke, Centar za menadžment nabavki, Beograd
Špiler, M. (2017), Sistem i praksa javnih nabavki", Beograd, Srbija, Centar za menadžment nabavki
Mitrović-Žitko, N., Špiler, M. (2014). Javne nabavke u Republici Srbiji. Beograd, Srbija: Institut za ekonomiju i pravo.
Špiler, M. (2017), Organizacija javnih nabavki, Centar za menadžment nabavki, Beograd
Špiler M, Živančević N, (2017), Javne nabavke u ustanovama obrazovanja i vaspitanja, Centar za menadžment nabavki, Beograd
Analize studija slučaja, diskusije, analiza primera iz prakse, izrada i prezentacija seminarskih radova.