Izaberite stranicu
Шифра предмета 17СА58
Студијски програми
  • Трговина и међународно пословање
ESPB 6
Број часова 2+2
Semestar 3
Статус предмета Изборни
Циљ предмета је да се студенти упознају са знањима и вештинама неопходним за дизајнирање и имплементацију модела организације и ефикасног спровођења набавки и јавних набавки, што обухвата садржаје који повезују менаџерске, организационе, правне, економске и техничке аспекте овог процеса. Предмет треба да оспособи студенте за стицање теоријских знања и практичних вештина из области:
истраживања тржишта, планирања, организовања, спровођења, контроле и стратегије набавке. Посебан акценат у оквиру наставног програма стављен је на менаџмент јавним набавкама, како у контексту домаће регулативе, тако и Европских и међународних директива, али и савременим тенденцијама и политикама набавки у условима интернационализације и глобализације пословања. С позивом на савремену теорију и прогресивну праксу студенти ће се упознати са: формулисањем планова набавке, политком у вези са набaвним изворима и добављачима, политиком у вези са комерцијалним условима набавке и политиком формирања и управљања залихама.
Теоријска оспособљеност и практичне вештине које је студент стекао кроз студије случаја, током
школовања омогућиће му да ефикасно-ефективно обавља послове: службеника за јавне набавке у смислу Закона о јавним набавкама, економисте у јавним предузећима и установама, али и трговинским и производним предузећима, здравственим установама, удружењима, трговинским представништвима и консултантским пословима. Студенту се омогућава стицање знања о јавним набавкама као организационом, финансисјком, правном и практичном концепту. Унапређење знања и оспособљавање студената за примену принципа, метода и модела процеса набавки, стандардизација и формализација процедура организације набавки, доношења одлука у процесу избора најбољих понуђача у складу са процесима рада свих пословних функција наручиоца и понуђача, форме документације и кретање у процесима набавки.
Стратегијски приступ менаџменту набавке, Теоријске основе истраживања набaвке и менаџмента
набавке, Менаџмент набавке као научна дисциплина, Менаџмент набавки као научна област, Учесници, улоге и организациона структура менаџмента набавки, Основни појмови и принципи јавних набавки, Процес и послови јавних набавки, Јавне набавке у Републици Србији - институционални оквир, Организација набавки, Процедуре и правила у формулисању послова сектора за јавне набавке, Финансије јавних набавки, Планирање набавки, Процењена вредност и средства финансијског обезбеђења, Надлежности и одговорности менаџера и службеника за јавне набавке, Правна природа и циљеви јавних набавки, Развој модела јавних набавки, Врсте поступака набавки, Начела јавних набавки, Значај јавних набавки у процесу придруживања Европској унији i Директиве ЕУ о јавним набавкама, Организација служби набавке у великим системима, Практични модели и симулација случајева из праксе јавних набавки, Централизација јавних набавки и утицај на моделе спровођења поступака набавки и организације испоруке, Специјалне форме јавних набавки и специфичности јавних набавки у посебним секторима, Процедуре и рокови у јавним набавкама, Спречавање корупције и сукоба интереса у поступцима јавних набавки, Стратегија набавке као подсистем глобалне стратегије предузећа, Стратегијска анлиза екстерног окружења набавке, Стратегијска анализа интерног окружења, Технолошке промене и њихов утицај на набавку, Стратегијски и пословни домети инфомационе технологије у набавци - електронска набавка, Управљање квалитетом добављача на основу стандарда, Политика у вези са роковима испоруке, Развој партнерских односа са добављачима, Вештине преговарања и умеће склапања купопродајних уговора, Култура комуницирања и етика, Политика формирања и управљања залихама, Менаџмент набавке у пракси (студија случаја).
Теоријска настава: 70%; Практична настава: 20%; Студија случаја: 10%
Шпилер, М. (2015), Менаџмент јавних набавки, Београд, Србија, Висока текстилна школа за дтм., Центар за менаџмент набавки, Београд
Шпилер, М., Јовић, М., (2020.) Јавне набавке, Центар за менаџмент набавки, Београд
Шпилер, М. (2017), Систем и пракса јавних набавки", Београд, Србија, Центар за менаџмент набавки
Митровић-Житко, Н., Шпилер, М. (2014). Јавне набавке у Републици Србији. Београд, Србија: Институт за економију и право.
Шпилер, М. (2017), Организација јавних набавки, Центар за менаџмент набавки, Београд
Шпилер М, Живанчевић Н, (2017), Јавне набавке у установама образовања и васпитања, Центар за менаџмент набавки, Београд
Анализe студијa случаја, дискусије, анализа примера из праксе, израда и презентација семинарских радова.