Izaberite stranicu
Шифра предмета 24.МП0028
Студијски програми
  • МСС Менаџмент маркетингом у туризму
  • МСС Менаџмент и бизнис
ESPB 7
Број часова 3+2
Семестар 1
Статус предмета Изборни
Циљ предмета је упознавање студената са теоријским основама управљања пословним перформансама, основним фазама тог процеса, као и основним факторима који детерминишу њихову успешност. Циљ је и објаснити планирање пословних перформанси као почетну, те мерење перформанси као кључну фазу у процесу управљања пословним перформансама. Коначно, студентима ће бити објашњена разлика између традиционалног и савременог приступа мерењу перформанси предузећа.
Након савладавања садржаја овог предмета, студенти ће бити у стању да: управљају пословним перформансама у пословним субјектима; дефинишу и поставе основне фазе процеса управљања пословним перформансама; дизајнирају и поставе одговарајући приступ односно систем мерења перформанси; примене различите методологије за анализу пословних перформанси; припреме одговарајуће извештаје о оствареним пословним резултатима.
Теоријска настава:
- Концептуални оквир перформанси пословних субјеката.
- Детерминанте процеса управљања перформансама пословних субјеката.
- Планирање перформанси пословних субјеката.
- Управљање перформансама пословних субјеката према моделу Balanced Scorecard.
- Управљање резултатима пословних субјеката (производом, приходом и добити).
- Управљање продуктивношћу, економичношћу и рентабилношћу као пословном перформансом пословних субјеката.
- Управљање квалитетом, пословним успехом и вредношћу пословних субјеката.
Практична настава: решавање и анализа практичних примера; студије случаја; дискусије.
1. Крстић, Б., и Секулић, В. Управљање перформансама предузећа Економски факултет, Универзитет у Нишу 2020
2. Томашевић, С. Детерминанте профитабилности пољопривредних предузећа у Републици Србији (докторска дисертација) Универзитет Сингидунум 2020
3. Влаовић Беговић, С., и Томашевић, С. Анализа финансијских извештаја Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду 2020
4. Merchant, K. A., & Stede, W. A. Management control systems: performance measurement, evaluation and incentives Pearson 2012
Теоријска настава уз решавање практичних примера и анализа студија случаја.