Izaberite stranicu
Šifra predmeta 24.MP0028
Studijski programi
  • MSS Menadžment marketingom u turizmu
  • MSS Menadžment i biznis
ESPB 7
Broj časova 3+2
Semestar 1
Status predmeta Izborni
Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa teorijskim osnovama upravljanja poslovnim performansama, osnovnim fazama tog procesa, kao i osnovnim faktorima koji determinišu njihovu uspešnost. Cilj je i objasniti planiranje poslovnih performansi kao početnu, te merenje performansi kao ključnu fazu u procesu upravljanja poslovnim performansama. Konačno, studentima će biti objašnjena razlika između tradicionalnog i savremenog pristupa merenju performansi preduzeća.
Nakon savladavanja sadržaja ovog predmeta, studenti će biti u stanju da: upravljaju poslovnim performansama u poslovnim subjektima; definišu i postave osnovne faze procesa upravljanja poslovnim performansama; dizajniraju i postave odgovarajući pristup odnosno sistem merenja performansi; primene različite metodologije za analizu poslovnih performansi; pripreme odgovarajuće izveštaje o ostvarenim poslovnim rezultatima.
Teorijska nastava:
- Konceptualni okvir performansi poslovnih subjekata.
- Determinante procesa upravljanja performansama poslovnih subjekata.
- Planiranje performansi poslovnih subjekata.
- Upravljanje performansama poslovnih subjekata prema modelu Balanced Scorecard.
- Upravljanje rezultatima poslovnih subjekata (proizvodom, prihodom i dobiti).
- Upravljanje produktivnošću, ekonomičnošću i rentabilnošću kao poslovnom performansom poslovnih subjekata.
- Upravljanje kvalitetom, poslovnim uspehom i vrednošću poslovnih subjekata.
Praktična nastava: rešavanje i analiza praktičnih primera; studije slučaja; diskusije.
1. Krstić, B., i Sekulić, V. Upravljanje performansama preduzeća Ekonomski fakultet, Univerzitet u Nišu 2020
2. Tomašević, S. Determinante profitabilnosti poljoprivrednih preduzeća u Republici Srbiji (doktorska disertacija) Univerzitet Singidunum 2020
3. Vlaović Begović, S., i Tomašević, S. Analiza finansijskih izveštaja Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu 2020
4. Merchant, K. A., & Stede, W. A. Management control systems: performance measurement, evaluation and incentives Pearson 2012
Teorijska nastava uz rešavanje praktičnih primera i analiza studija slučaja.