Izaberite stranicu
Шифра предмета 17МСА17
Студијски програми
  • МСС Међународно пословање и финансије
ESPB 7
Број часова 3+2
Семестар 1
Статус предмета Изборни
Циљ предмета је упознавање студената са теоријским основама управљања пословним перформансама, основним фазама тог процеса, као и основним факторима који детерминишу њихову успешност. Циљ је и објаснити планирање пословних перформанси као почетну, те мерење перформанси као кључну фазу у процесу управљања пословним перформансама. Коначно, студентима ће бити објашњена разлика између традиционалног и савременог приступа мерењу перформанси предузећа.
Након савладавања садржаја овог предмета, студенти ће бити у стању да: управљају пословним перформансама у пословним субјектима; дефинишу и поставе основне фазе процеса управљања пословним перформансама; дизајнирају и поставе одговарајући приступ односно систем мерења перформанси; примене различите методологије за анализу пословних перформанси; припреме одговарајуће извештаје о оствареним пословним резултатима.
Теоријска настава:
- Концептуални оквир перформанси пословних субјеката.
- Детерминанте процеса управљања перформансама пословних субјеката.
- Планирање перформанси пословних субјеката.
- Управљање перформансама пословних субјеката према моделу Balanced Scorecard.
- Управљање резултатима пословних субјеката (производом, приходом и добити).
- Управљање продуктивношћу, економичношћу и рентабилношћу као пословном перформансом пословних субјеката.
- Управљање квалитетом, пословним успехом и вредношћу пословних субјеката.

Практична настава:
- Решавање и анализа практичних примера.
- Студије случаја.
- Дискусије.
Крстић, Б., и Секулић, В. (2017). Управљање перформансама предузећа. Економски факултет, Универзитет у Нишу.
Томашевић, С. (2020). Детерминанте профитабилности пољопривредних предузећа у Републици Србији (докторска дисертација). Универзитет Сингидунум у Београду.
Влаовић Беговић, С., и Томашевић, С. (2020). Анализа финансијских извештаја. Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду.
Merchant, K.A., & der Stede, W.A. (2012). Management control systems: performance measurement, evaluation and incentives. Person, Harlow.
Теоријска настава уз решавање практичних примера и анализа студија случаја.