Izaberite stranicu
Шифра предмета 17СА41
Студијски програми
  • Предузетништво
ESPB 6
Број часова 3+2
Семестар 5
Статус предмета Обавезни
Циљ предмета је да омогући студентима стицање релевантних теоријских и практичних знања из области оперативног и стратегијског управљања трошковима кроз упознавање са: теоријом трошкова, традиционалним и савременим системима обрачуна трошкова; планирањем, анализом и контролом трошкова; савременим концептима управљања трошковима.
Савладавањем студијског програма, студент стиче следеће компетенције:

• темељно познавање и разумевање трошкова,

• способност обрачуна трошкова уз употребу научних метода и поступака,

• способност праћења и примене нових методологија обрачуна трошкова,

• способност анализе, планирања и контроле трошкова,

• способност пословног одлучивања на основу анализе трошкова,

• способност стратегијског управљања трошковима савременим концептима.
Теоријска настава

• Трошкови предузећа – дефиниције и поделе.

• Трошкови и динамика обима производње.

• Фактори трошкова.

• Теорија трошкова и политика цена.

• Калкулације цене коштања.

• Пословно одлучивање на основу анализе трошкова.

• Савремени и традиционални системи обрачуна трошкова.

• Аналитичке основе планирања и контроле трошкова .

• Оптимизација трошкова, графикон рентабилитета.

• Савремени концепти управљања трошковима.Практична настава

• Решавање задатака, графичко приказивање трошкова, примери различитих обрачуниа трошкова.
Ничић, M. (2011), Управљање и контрола трошкова- уџбеник. Нови Сад.

Ничић, M. (2011). Управљање и контрола трошкова-практикум. Нови Сад.

Stout, D., Blocher, E., & Cokins, G. (2008). Cost Management a Strategic Emphasis, 4th edition. Boston: McGrow-Hill.

Wouters, M., Selto, F. H., Hilton, R.W., & Maher, M. W. (2012). Cost Management: Strategies for Business Decisions.

Студије случаја и чланци у часописима, књигама и на интернету.
Предавања и вежбе уз активно учешће студената. Анализа примера из праксе, чланака из часописа и са интернета. Дискусије, непосредна примена, семинарски радови студената.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 55 поена Завршни испит 45 поена
присуство на предавањима и вежбама 5 писмени испит 45
провера знања у току наставе (колоквијум-и) 30 усмени испит  
остале активностии учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10  
практичан рад: 10