Izaberite stranicu
Шифра предмета 24.ОТХК11
Студијски програми
  • Туризам и хотелијерство 2024
ESPB 8
Број часова 4+3
Семестар 6
Статус предмета Обавезни
Менаџмент туристичке дестинације је предмет који има за циљ да студентима економског профила укаже на чињеницу да је простор на локалном, регионалном, националном и глобалном нивоу основ за туристички развој и диверзификацију туристичких производа и туристичких кретања. Затим, циљ је упознати студенте са основним елементима и врстама туристичких дестинација, њиховим просторним одликама, потенцијалним туристичким производима и начинима управљања, у циљу постизања конкурентске предности на туристичком тржишту и постизања позитивних ефектата на целокупну привреду и националну економију.
Након изучавања овог предмета студенти ће бити у стању да идентификују и валоризују ресурсе, потенцијале и елементе туристичких дестинација у циљу дефинисања приоритетних туристичких производа и позиционирања туристичке дестинације на циљано туристичко тржиште. Студенти ће бити оспособљени да примене одговарајуће стратегије менаџмента у развоју туристичке дестинације, изврше поређење са конкурентским сетом дестинација, у циљу примене поступка планирања, организовања, вођења и контроле активности у управљању развојем туристичке дестинације. Биће способни да сагледају и анализирају садашње стање и изаберу правце за даља изучавања и разматрања проблема развоја туристичких дестинација на домаћем и глобалном нивоу, што је и крајњи исход овог предмета.
Теоријска настава:
- Значај и улога туризма у глобалном развоју и текући трендови.
- Туристичка дестинација и значај менаџмента за њен развој.
- Просторни аспекти развоја туристичке дестинације.
- Еволуција туристичке дестинације и врсте.
- Простор и туризам.
- Конкурентност туристичке дестинације.
- Процена туристичких потенцијала дестинације и планирање простора.
- Одрживи развој туристичке дестинације.
- Управљање ризиком на нивоу туристичке дестинације.
- Брендирање туристичке дестинације.
- Коришћење савремене технологије у управљању туристичком дестинацијом.
Практична настава: анализа студија случаја, самостална израда и презентација семинарских радова, квизови, посета предузећима.
Попеску, Ј. Менаџмент туристичке дестинације Универзитет Сингидунум 2016
Штетић, С., и Шимичевић, Д. Менаџмент туристичке дестинације Српско географско друштво 2014
Попеску, Ј. Менаџмент туристичке дестинације Универзитет Сингидунум 2013
Предавања и вежбе уз активно учешће студената. Анализа примера из праксе и са интернета, уз коришћење аудио-визуелне опреме. Примена теоријског знања на терену и у пракси.