Izaberite stranicu
Šifra predmeta 24.OTHK11
Studijski programi
  • Turizam i hotelijerstvo 2024
ESPB 8
Broj časova 4+3
Semestar 6
Status predmeta Obavezni
Menadžment turističke destinacije je predmet koji ima za cilj da studentima ekonomskog profila ukaže na činjenicu da je prostor na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i globalnom nivou osnov za turistički razvoj i diverzifikaciju turističkih proizvoda i turističkih kretanja. Zatim, cilj je upoznati studente sa osnovnim elementima i vrstama turističkih destinacija, njihovim prostornim odlikama, potencijalnim turističkim proizvodima i načinima upravljanja, u cilju postizanja konkurentske prednosti na turističkom tržištu i postizanja pozitivnih efektata na celokupnu privredu i nacionalnu ekonomiju.
Nakon izučavanja ovog predmeta studenti će biti u stanju da identifikuju i valorizuju resurse, potencijale i elemente turističkih destinacija u cilju definisanja prioritetnih turističkih proizvoda i pozicioniranja turističke destinacije na ciljano turističko tržište. Studenti će biti osposobljeni da primene odgovarajuće strategije menadžmenta u razvoju turističke destinacije, izvrše poređenje sa konkurentskim setom destinacija, u cilju primene postupka planiranja, organizovanja, vođenja i kontrole aktivnosti u upravljanju razvojem turističke destinacije. Biće sposobni da sagledaju i analiziraju sadašnje stanje i izaberu pravce za dalja izučavanja i razmatranja problema razvoja turističkih destinacija na domaćem i globalnom nivou, što je i krajnji ishod ovog predmeta.
Teorijska nastava:
- Značaj i uloga turizma u globalnom razvoju i tekući trendovi.
- Turistička destinacija i značaj menadžmenta za njen razvoj.
- Prostorni aspekti razvoja turističke destinacije.
- Evolucija turističke destinacije i vrste.
- Prostor i turizam.
- Konkurentnost turističke destinacije.
- Procena turističkih potencijala destinacije i planiranje prostora.
- Održivi razvoj turističke destinacije.
- Upravljanje rizikom na nivou turističke destinacije.
- Brendiranje turističke destinacije.
- Korišćenje savremene tehnologije u upravljanju turističkom destinacijom.
Praktična nastava: analiza studija slučaja, samostalna izrada i prezentacija seminarskih radova, kvizovi, poseta preduzećima.
Popesku, J. Menadžment turističke destinacije Univerzitet Singidunum 2016
Štetić, S., i Šimičević, D. Menadžment turističke destinacije Srpsko geografsko društvo 2014
Popesku, J. Menadžment turističke destinacije Univerzitet Singidunum 2013
Predavanja i vežbe uz aktivno učešće studenata. Analiza primera iz prakse i sa interneta, uz korišćenje audio-vizuelne opreme. Primena teorijskog znanja na terenu i u praksi.