Izaberite stranicu
Šifra predmeta 17SA28
Studijski programi
  • Turizam i hotelijerstvo
ESPB 7
Broj časova 3+3
Semestar 5
Status predmeta Obavezni
Menadžment turističke destinacije je predmet koji bi studentima ekonomskog profila ukazao na činjenicu, da je prostor na globalnom, regionalnom i nacionalnom nivou osnov za turistički razvoj i diverzifikaciju turističkih kretanja. Zatim, cilj je upoznati studente sa razvojem specifičnih turističkih destinacija, te njihovim prostornim odlikama i glavnim ulogama u razvoju turizma određenog prostora. Zatim, upoznavanje studenata sa strategijom poslovanja na nivou određene destinacije, gde upravljački sistem poslovanja podrazumeva sve nivoe od početnog do krajnjeg koji se tiče potpune kontrole kvaliteta i uspešnosti takvog poslovanja. To su ključne strategije koje dovode turizam destinacije do nivoa kada se beleže pozitivni efekti na celokupnu privredu i nacionalnu ekonomiju.
Nakon izučavanja ovog predmeta studenti će biti u stanju da:

• prepoznaju i demonstriraju strategije menadžmenta u razvoju turističke destinacije,

• primene postupke planiranja, organizovanja, vođenja i kontrole procesa u razvoju destinacije kao turističkog proizvoda,

• identifikuju potencijale i prostorne odlike turističkih destinacija, glavne odlike turističkog tržišta, mogućnosti prilagođavanja turističkih destinacija za razvoj specifičnih turističkih proizvoda,

• koriste najnovije tehnologije za razvoj, promociju i prezentaciju turističkih destinacija,

• prepoznaju sadašnje stanje i izaberu pravce za dalja izučavanja i razmatranja problema razvoja turističkih destinacija na domaćem i globalnom nivou, što je i krajnji ishod ovog predmeta.
Teorijska nastava

• Značaj i uloga turizma u globalnom razvoju i tekući trendovi.

• Turistička destinacija i značaj menadžmenta za njen razvoj.

• Prostorni aspekti razvoja turističke destinacije.

• Evolucija turističke destinacije.

• Prostor i turizam.

• Procena turističkih potencijala destinacije i planiranje prostora.

• Održivi razvoj turističke destinacije.

• Pojam i karakteristike turističkog tržišta.

• Primena marketinga u turističkoj destinaciji.

• Integrisani menadžment kvaliteta u turizmu.

• Risk menadžmentu turističkoj destinaciji.

• Brendiranje turističke destinacije.

• Korišćenje savremene tehnologije.

Praktična nastava

• Analiza studija slučaja, seminarski radovi, terenska nastava.
Popesku, J. (2013). Menadžment turističke destinacije. Beograd: Univerzitet Singidunum.

Paunović, B. (2007). Menadžment turističke destinacije. Novi Sad: Alfa-graf.

Vanhove, N. (2011). The Economics of Tourism Destinations. Oxford: Butterworth-Heinemann.

Štetić, S., & Šimičević, D. (2014). Menadžment turističke destinacije. Beograd: Srpsko geografsko društvo.
Predavanja i vežbe uz aktivno učešće studenata. Analiza primera iz prakse, sa interneta uz korišćenje audio-vizuelne opreme. Povremena primena teorijskog znanja na terenu i u praksi.
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze  65 poena Završni ispit  35 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama 5 pismeni ispit 35
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 40 usmeni ispit  
ostale aktivnostii učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10  
praktičan rad: samostalna izrada studije slučaja 10