Izaberite stranicu
Шифра предмета 24.ОТХК06
Студијски програми
  • Туризам и хотелијерство 2024
ESPB 7
Број часова 3+3
Семестар 5
Статус предмета Обавезни
Циљ предмета јесте стицање специфичних знања и вештина о начину пословања туристичких и хотелијерских предузећа, као значајних економских субјеката, који у великој мери доприносе расту и развоју националне привреде и економије. Студентима ће се дати основне смернице о систему управљања на нивоу туристичких и хотелијерских предузећа. Туризам и хотелијерство су део терцијарног сектора чије успешно пословање претпоставља ангажовање адекватно образованих и стручних кадрова који знају да успешно примене савремене стратегије управљања што и представља циљ изучавања овог предмета.
Након изучавања предмета студенти ће бити у стању да: препознају и дефинишу основне појмове у пословању туристичких и хотелијерских предузећа, утврде систематизацију појединих објеката у туристичком пословању, препознају структуру хотелске индустрије, користе савремене методе и стратегије планирања и управљања, примене правне односе у туристичко-хотелијерском пословању, укључе се у систем управљања људским ресурсима и квалитетом, као и да идентификују карактеристике и структуру услуга у угоститељству. Сврха изучавања предмета је образовање генерације студената који ће у потпуности бити спремни да своје знање и вештине успешно примене у савременој пракси туристичких и хотелијерских предузећа.
Теоријска настава:
- Глобални аспекти развоја услужног сектора у свету.
- Туристичке услуга у светској размени.
- Појам и значај туристичког тржишта.
- Туристичке агенције и туроператори.
- Организовање туристичког путовања и уговорни односи.
- Хотели и хотелско пословање.
- Продаја хотелских услуга.
- Управљање људским ресурсима у хотелијерству.
- Маркетинг стратегије хотелских предузећа.
- Управљање пословним резултатима.
Практична настава: анализа примера из праксе, израда и презентација семинарских радова, решавање тестова.
Чачић, К. Пословање хотелских предузећа Универзитет Сингидунум 2014
Бошковић, Т. Менаџмент туристичких и хотелијерских предузећа Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду 2020
Sloan, P., Legrand, W. & Chen, J. S. Sustainability in the hospitality industry: principles od sustainable operations Butterworth - Heinemann: Elsevier 2009
Предавања, вежбе, интерактивна настава уз коришћење аудио-визуелне опреме, анализа чланака и студија из часописа и са интернета. Презентације есеја и семинарских радова студентата.