Izaberite stranicu
Шифра предмета 17СА45
Студијски програми
  • Туризам и хотелијерство 2017
ESPB 7
Број часова 3+3
Семестар 6
Статус предмета Обавезни
Циљ изучавања предмета јесте стицање основних знања о начину пословања свих предузећа у туризму, као значајних економских сегмената, који у великој мери доприносе развоју националне привреде и економије. Студентима ће се дати основне смернице у систему управљања на нивоу туристичких и хотелијерских предузећа. Туризам и хотелијерство су привредна предузећа терцијарног сектора чије функционисање претпоставља постојање адекватно образованих и стручних кадрова, чему у многоме може допринети познавање овог предмета. Тако ће генерације струковних економиста, усмерених ка области туризма, савладати све стратегије управљања свим сегментима туристичких предузећа, што наравно подразумева и хумани капитал у оквиру њих.
Након изучавања овог предмета студенти ће бити у стању да препознају и дефинишу основне појмове у пословању туристичких и хотелијерских предузећа, утвде систематизацију појединих објеката у туристичком пословању, препознају структуру хотелске индустрије, користе методе и стратегије планирања и управљања развојем туризма, да примене правне односе у туристичко-хотелијерском пословању, укључе се у систем управљања кадровима и квалитетом, као и да идентификују карактеристике и структуру услуга у угоститељству. Сврха изучавања овог предмета је школовање генерације студената који ће у потпуности бити спремни да своје знање примене у пракси одређених туристичких предузећа и самим тим се увере у којој мери системско управљање свим сегмeнтима туристичких предузећа доприноси развоју целокупне привреде и стварању позитивног економског ефекта.
Теоријска настава

• Глобални аспекти развоја туризма у свету и карактеристике туристичког тржишта.

• Врсте и подела туристичких агенција и туроператора.

• Организовање путовања (аранжмани, брошуре).

• Заштита потрошача и уговорни односи агенција и давалаца услуга.

• Општи приступ хотелијерству; објекти хотелијерства и пословање хотела.

• Хотелска продаја и рецепционерско пословање.

• Менаџерско вођење и понашање људи у хотелијерству.

• Менаџерско планирање у хотелијерству.

• Маркетинг стратегије пласмана хотелског и туристичког производа.

• Управљање пословним резултатима туристичких предузећа.

• Организација и технике пружања услуга.Практична настава

• Семинарски радови, студије случаја, теренска пракса кроз посету одређеним туристичким и хотелијерским предузећима
Спасић, В. (2014). Пословање туристичких агенција и организатора путовања. Београд: Универзитет Сингидунум.

Чачић, К. (2014). Пословање хотелских предузећа. Београд: Универзитет Сингидунум.

Храбовски, Т. Е. (2008). Менаџмент у туризму. Сремска Каменица: Факултет за услужни бизнис.
Предавања, вежбе, интерактивна настава уз коришћење аудио-визуелне опреме, анализа чланака и студија из часописа и са интернета.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе   65 поена Завршни испит  35 поена
присуство на предавањима и вежбама 5 писмени испит 35
провера знања у току наставе (колоквијум-и) 40 усмени испит  
остале активностии учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10  
практичан рад: самостална израда студије случаја 10