Izaberite stranicu
Шифра предмета 24.ММБК08
Студијски програми
  • МСС Менаџмент и бизнис
ESPB 6
Број часова 3+2
Семестар 3
Статус предмета Обавезни
Циљ предмета је упознавање и овладавање знањима и вештинама из Менаџмента у банкарству као и примена стечених знања у пракси. Циљ предмета Менаџмент у банкарству је упознавање студената са различитим финансијским институцијама и финансијским системима, значајем монетарне функције, концептом банкарског производа, стратегијом прикупљања и пласирања средстава банке, управљањем билансним перформансама банке, управљањем различитим ризицима у банкарству као и упознавање са новим трендовима у банкарском менаџменту.
По завршетку учења овог предмета, студенти ће бити способни да: објасне разлике између различитих типова финансијских институција и финансијских система; дефинишу и опишу основне карактеристике монетарне функције; дефинишу различите врсте банкарских услуга; објасне и разумеју депозитни и финансијски потенцијал као и кредитну стратегију банке; дефинишу основне принципе управљања активом и пасивом банака; анализирају финансијске извештаје банака; израчунају одређене финансијске показатеље; дефинишу основне ризике којима су банке изложене те да се оспособе за самостална истраживања у поменутој области, а све у циљу пружања подршке у процесима доношења економских одлука.
Теоријска настава:
- Увод у Банкарски менаџмент.
- Финансијски систем и институције.
- Компаративни банкарски системи.
- Концепт банкарског производа/услуге.
- Билансни агрегати банке.
- Анализа финансијских извештаја банке.
- Управљање активом и пасивом банке.
- Управљање кредитним портфолиом банке.
- Анализа перформанси банака.
- Управљање ризицима у банкарству.
- Савремене тенденције у Банкарском менаџменту.
Практична настава: Анализе студија случаја.
1. Живковић, А., Станкић, Р., Маринковић, С., и Лукић, В. Банкарско пословање и платни промет Економски факултет Универзитета у Београду 2022
2. Роуз, П., и Хаџинс, С. Управљање банкама и финанцијске услуге Мате 2015
3. Вуњак, Н., и Ковачевић, Љ. Банкарство: банкарски менаџмент Економски факултет у Суботици, Интернационални Универзитет у Травнику, Пролетер 2011
4. Хаџић, М. Банкарство Универзитет Сингидунум 2015
5. Ђукић, Ђ. Управљање ризицима и капиталом у банкама Економски факултет Универзитета у Београду 2021
Предавања су аудиторна уз подршку савремених учила и активно учешће студената. Рад на вежбама обухвата: анализу пређеног градива, дебате, семинарске радове студената, студије случаја.