Izaberite stranicu
Шифра предмета 24.ОТРК15
Студијски програми
  • Трговина и међународно пословање 2024
ESPB 7
Број часова 3+2
Семестар 5
Статус предмета Изборни
С обзиром на то да све већи удео бруто националног дохотка долази од услужних делатности и да се увећавају могућности запошљавања радне снаге у овом сектору, циљ овог предмета је упознавање студената са основним принципима, методама и техникама услужног менаџмента. Такође циљ предмета је да студенте упути у специфичности примене маркетинга у растућем сектору услуга, на начин да им помогне да у пракси успешно примењују маркетиншку филозофију размишљања и пословања у овој области. Студенти ће своја теоријска и практична сазнања стећи кроз анализу релевантних питања менаџмента услуга у савременој економији и фокусом на поједине од њих. Првенствено ће се анализирати питања места и улоге услуга у развоју економије, формирања услужне културе и значају људског потенцијала у томе.
По завршетку учења овог циклуса учења, студент стиче следеће предметно специфичне способности: разумевање улоге услуга у савременој економији, разумевање основа услужног менаџмента и стицање посебних сазнања из управљања услужним процесом. Поред тога, студенти ће стећи способности повезивања основних знања из различитих области (банкарство, осигурање, трговина, туризам). Знања везана за менаџмент услуга у односу на стратешки развој су основ бављења менаџерским проблемима у будућем усавршавању и занимању студената. Студенти ће путем упознавања са најновијим трендовима који карактеришу област менаџмента услуга бити оспособљени да прате и примењују новине у струци.
Теоријска настава:
- Појам и карактеристике услуга.
- Развој маркетинга у сектору услуга.
- Креирање услужног производа.
- Брендирање и позиционирање у услужном сектору.
- Управљање услужним процесом.
- Услужни амбијент као елемент маркетинг микса.
- Управљање људима у организацијама из области услуга.
- Канали дистрибуције услуга.
- Управљање капацитетима и тражњом у услужном сектору.
- Цена као инструмент услужног маркетинг микса.
- Интегрисане маркетинг комуникације у сектору услуга.
- Услуге и изазови глобализације.
Практична настава: студија случаја (Case study), презентација и анализа семинарских радова.
Вељковић, С. Маркетинг услуга Економски факултет Универзитета у Београду 2018
Bateson, E., G. J., & Douglas H., K. Marketing usluga Data Status 2013
Lovelock, C. Services Marketing: Global Edition Pearson Education 2005
Вељковић, С. Маркетинг услуга Економски факултет Универзитета у Београду 2009
Класична екс-катедра предавања уз интерактивно учешће студената, изучавање на примерима (case studies), презентације краћих писаних есеја и семинарских радова студената. Дебате о примерима из праксе.