Izaberite stranicu
Šifra predmeta 24.OTRK15
Studijski programi
  • Trgovina i međunarodno poslovanje 2024
ESPB 7
Broj časova 3+2
Semestar 5
Status predmeta Izborni
S obzirom na to da sve veći udeo bruto nacionalnog dohotka dolazi od uslužnih delatnosti i da se uvećavaju mogućnosti zapošljavanja radne snage u ovom sektoru, cilj ovog predmeta je upoznavanje studenata sa osnovnim principima, metodama i tehnikama uslužnog menadžmenta. Takođe cilj predmeta je da studente uputi u specifičnosti primene marketinga u rastućem sektoru usluga, na način da im pomogne da u praksi uspešno primenjuju marketinšku filozofiju razmišljanja i poslovanja u ovoj oblasti. Studenti će svoja teorijska i praktična saznanja steći kroz analizu relevantnih pitanja menadžmenta usluga u savremenoj ekonomiji i fokusom na pojedine od njih. Prvenstveno će se analizirati pitanja mesta i uloge usluga u razvoju ekonomije, formiranja uslužne kulture i značaju ljudskog potencijala u tome.
Po završetku učenja ovog ciklusa učenja, student stiče sledeće predmetno specifične sposobnosti: razumevanje uloge usluga u savremenoj ekonomiji, razumevanje osnova uslužnog menadžmenta i sticanje posebnih saznanja iz upravljanja uslužnim procesom. Pored toga, studenti će steći sposobnosti povezivanja osnovnih znanja iz različitih oblasti (bankarstvo, osiguranje, trgovina, turizam). Znanja vezana za menadžment usluga u odnosu na strateški razvoj su osnov bavljenja menadžerskim problemima u budućem usavršavanju i zanimanju studenata. Studenti će putem upoznavanja sa najnovijim trendovima koji karakterišu oblast menadžmenta usluga biti osposobljeni da prate i primenjuju novine u struci.
Teorijska nastava:
- Pojam i karakteristike usluga.
- Razvoj marketinga u sektoru usluga.
- Kreiranje uslužnog proizvoda.
- Brendiranje i pozicioniranje u uslužnom sektoru.
- Upravljanje uslužnim procesom.
- Uslužni ambijent kao element marketing miksa.
- Upravljanje ljudima u organizacijama iz oblasti usluga.
- Kanali distribucije usluga.
- Upravljanje kapacitetima i tražnjom u uslužnom sektoru.
- Cena kao instrument uslužnog marketing miksa.
- Integrisane marketing komunikacije u sektoru usluga.
- Usluge i izazovi globalizacije.
Praktična nastava: studija slučaja (Case study), prezentacija i analiza seminarskih radova.
Veljković, S. Marketing usluga Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu 2018
Bateson, E., G. J., & Douglas H., K. Marketing usluga Data Status 2013
Lovelock, C. Services Marketing: Global Edition Pearson Education 2005
Veljković, S. Marketing usluga Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu 2009
Klasična eks-katedra predavanja uz interaktivno učešće studenata, izučavanje na primerima (case studies), prezentacije kraćih pisanih eseja i seminarskih radova studenata. Debate o primerima iz prakse.