Izaberite stranicu
Шифра предмета 24.МП0010
Студијски програми
  • МСС Менаџмент маркетингом у туризму
  • МСС Менаџмент и бизнис
ESPB 7
Број часова 4+2
Семестар 1
Статус предмета Обавезни
Образовни циљ предмета је упознавање студената са методама за прикупљање и анализу искуствених података, оспособљавање студената за примену различитих истраживачких поступака, израду нацрта истраживачког пројекта, анализу и интерпретацију прикупљених искуствених података.
На основу стеченог знања, студенти се оспособљавају за: самосталну израду нацрта истраживачког пројекта; примену различитих метода за прикупљање и анализу искуствених података; процену квалитета података које ће користити у свом будућем позиву. Поред наведеног циљ предмета је да оспособи студенте за самостално коришћење постојеће изворне грађе и квалитетно писмено изражавање.
Теоријска настава:
- Етички принципи истраживачког рада.
- План истраживања.
- Истраживање и теорија.
- Класификација и мерење.
- Посматрање; експеримент.
- Поступци анкетног истраживања.
- Биографски метод; метод случаја.
- Анализа садржаја.
- Мултиваријантна анализа.
- Функционална анализа; историјски метод.
- Упоредни метод.
- Квантитативно и квалитативно у савременој методологији.
Практична настава: на часовима практичне наставе студенти ће, самостално или у групи, припремати различите инструменте за прикупљање података и примениће аналитичке поступке са којима су се упознали на часовима теоријске наставе; у сарадњи са наставником, урадиће самосталан истраживачки рад чије ће резултате презентовати у облику семинарског рада
1. Quinlan, C. Business Research Methods South-Western Cengage Learning 2011
2. Pervez, G., & Kjell, G. Research Methods in Business Studies Financial Times Prentice Hall 2010
3. Bo, S., & Veber, F. Vodič kroz terensku anketu Zavod za udžbenike i nastavna sredstva 2005
4. Milić, V. Sociološki metod Zavod za udžbenike 1996
5. Bergh, D. D., & Ketchen, J. D. Building Methodological Bridges (Research Methodology in Strategy and Management) Emerald 2011
6. Бешић, М. Методологија друштвених наука Академска књига, Нови Сад 2019
Облик наставе: предавања и вежбе. Теоријска и практична настава ће се организовати преко рада у групи и индивидуалног рада уз стално подстицање дијалога и практичне примене стеченог знања. Са циљем да се што потпуније савладају различити методи истраживачког рада, у току наставе ће се користити различита техничка помагала (нпр. видео пројектор, диктафон итд.).