Izaberite stranicu
Шифра предмета 17МОО02
Студијски програми
  • МСС Међународно пословање и финансије
ESPB 7
Број часова 4+2
Семестар 3
Статус предмета Обавезни
Циљ предмета је упознавање студената са методама за прикупљање и анализу искуствених података, као и оспособљавање студената за примену различитих истраживачких поступака, израду нацрта истраживачког пројекта, анализу и интерпретацију прикупљених искуствених података.
На основу стеченог знања, студенти се оспособљавају за: самосталну израду нацрта истраживачког пројекта, примену различитих метода за прикупљање и анализу искуствених података, процену квалитета података које ће користити у свом будућем позиву. Поред наведеног, циљ предмета је и да оспособи студенте за самостално коришћење постојеће изворне грађе и квалитетно писмено изражавање.
Теоријска настава
• Етички принципи истраживачког рада
• План истраживања
• Истраживање и теорија
• Класификација и мерење
• Посматрање; експеримент
• Поступци анкетног истраживања
• Биографски метод; метод случаја
• Анализа садржаја
• Мултиваријантна анализа
• Функционална анализа; историјски метод
• Упоредни метод
• Квантитативно и квалитативно у савременој методологији

Практична настава
На часовима практичне наставе студенти ће, самостално или у групи, припремати различите инструменте за прикупљање података и примениће аналитичке поступке са којима су се упознали на часовима теоријске наставе. У сарадњи са наставником, урадиће самосталан истраживачки рад чије ће резултате презентовати у облику семинарског рада.
Бо, С., & Вебер, Ф. (2005). Водич кроз теренску анкету. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
Quinlan, C. (2011). Business Research Methods. Australia: South-Western Cengage Learning.
Pervez, G., & Kjell, G. (2010). Research Methods in Business Studies. Harlow: Financial Times Prentice Hall. Bergh, D. D., & Ketchen, J. D. (2011). Building Methodological Bridges (Research Methodology in Strategy and Management). UK: Emerald.
Милић, В. (1996). Социолошки метод. Београд: Завод за уџбенике.
Облик наставе: предавања и вежбе. Теоријска и практична настава ће се организовати преко рада у групи и индивидуалног рада уз стално подстицање дијалога и практичне примене стеченог знања. Са циљем да се што потпуније савладају различити методи истраживачког рада, у току наставе ће се користити различита техничка помагала (нпр. видео пројектор, диктафон итд.)
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 45 поена Завршни испит 55 поена
присуство на предавањима и вежбама 5 писмени испит 55
провера знања у току наставе (колоквијум-и) 30 усмени испит
остале активности и учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10  
практичан рад: