Izaberite stranicu
Шифра предмета 17СА59
Студијски програми
  • Финансије и банкарство 2017
ESPB 6
Број часова 3+2
Семестар 6
Статус предмета Изборни
Циљ предмета је да по завршетку процеса учења студенти знају да дефинишу значај и улогу централне банке у процесу спровођења монетарне политике, да дефинишу монетарне агрегате и механизме креирања и повлачења новчане масе, да анализирају ефекте употребе инструмената монетарне политике и доводе их у везу са кретањем макроекономских показатеља, као и да анализирају међународни аспект монетарне политике. Циљ предмета је да студенти стекну функционална знања из области монетарне економије, као и способност примене стечених знања у радном окружењу.
По завршетку процеса учења у оквиру предмета Монетарна економија, студенти ће бити у стању да:
• дефинишу новчану масу и друге монетарне агрегате,
• дефинишу улогу централне банке у процесу спровођења монетарне политике,
• опишу инструменте монетарне политике и механизме њихове примене,
• доведу у везу монетарну политику са политиком девизног курса и кретањем каматних стопа,
• анализирају извештаје монетарних институција.
Теоријска настава
• Увод у монетарну економију.
• Новчана маса и брзина оптицаја новца.
• Примарни новац.
• Монетарно-кредитна мултипликација.
• Монетарна равнотежа.
• Циљеви и инструменти монетарне политике.
• Централна банка и монетарно регулисање.
• Народна банка Србије.
• Федералне резерве и Европска централна банка.
Практична настава
• Анализа савремених кретања у монетарној политици САД, ЕУ и региона.
• Семинарски радови.
• Дискусије.
Хаџић, М., Барјактаровић, Л. (2015). Moнетарна економија. Београд: Универзитет Сингидунум.
Живковић, А., Кожетинац, Г. (2015). Moнетарна економија. Београд: Економски факултет.
Ђуровић-Тодоровић, Ј. (2014). Монетарна економија. Ниш: Економски факултет.
Остојић, С. (2008). Основи монетарне економије. Београд: Дата статус.
Mishkin, S. F. (2006). Moнетарна економија, банкарство и финансијска тржишта. Београд: Дата статус.
Анализa мера и извештаја Народне банке Србије, анализа актуелних кретања у монетарној политици, дискусије, студије случаја, израда и презентација семинарских радова и примера из праксе.
Предиспитне обавезе 55 поена Завршни испит 45 поена
присуство на предавањима и вежбама 5 писмени испит 45
провера знања у току наставе (колоквијум-и) 30 усмени испит  
остале активности и учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10  
практичан рад: 10