Izaberite stranicu
Šifra predmeta 17SA59
Studijski programi
  • Finansije i bankarstvo
ESPB 6
Broj časova 3+2
Semestar 5
Status predmeta Izborni
Cilj predmeta je da po završetku procesa učenja studenti znaju da definišu značaj i ulogu centralne banke u procesu sprovođenja monetarne politike, da definišu monetarne agregate i mehanizme kreiranja i povlačenja novčane mase, da analiziraju efekte upotrebe instrumenata monetarne politike i dovode ih u vezu sa kretanjem makroekonomskih pokazatelja, kao i da analiziraju međunarodni aspekt monetarne politike. Cilj predmeta je da studenti steknu funkcionalna znanja iz oblasti monetarne ekonomije, kao i sposobnost primene stečenih znanja u radnom okruženju.
Po završetku procesa učenja u okviru predmeta Monetarna ekonomija, studenti će biti u stanju da:
• definišu novčanu masu i druge monetarne agregate,
• definišu ulogu centralne banke u procesu sprovođenja monetarne politike,
• opišu instrumente monetarne politike i mehanizme njihove primene,
• dovedu u vezu monetarnu politiku sa politikom deviznog kursa i kretanjem kamatnih stopa,
• analiziraju izveštaje monetarnih institucija.
Teorijska nastava
• Uvod u monetarnu ekonomiju.
• Novčana masa i brzina opticaja novca.
• Primarni novac.
• Monetarno-kreditna multiplikacija.
• Monetarna ravnoteža.
• Ciljevi i instrumenti monetarne politike.
• Centralna banka i monetarno regulisanje.
• Narodna banka Srbije.
• Federalne rezerve i Evropska centralna banka.
Praktična nastava
• Analiza savremenih kretanja u monetarnoj politici SAD, EU i regiona.
• Seminarski radovi.
• Diskusije.
Hadžić, M., Barjaktarović, L. (2015). Monetarna ekonomija. Beograd: Univerzitet Singidunum.
Živković, A., Kožetinac, G. (2015). Monetarna ekonomija. Beograd: Ekonomski fakultet.
Đurović-Todorović, J. (2014). Monetarna ekonomija. Niš: Ekonomski fakultet.
Ostojić, S. (2008). Osnovi monetarne ekonomije. Beograd: Data status.
Mishkin, S. F. (2006). Monetarna ekonomija, bankarstvo i finansijska tržišta. Beograd: Data status.
Analiza mera i izveštaja Narodne banke Srbije, analiza aktuelnih kretanja u monetarnoj politici, diskusije, studije slučaja, izrada i prezentacija seminarskih radova i primera iz prakse.
Predispitne obaveze 55 poena Završni ispit 45 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama 5 pismeni ispit 45
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 30 usmeni ispit  
ostale aktivnosti i učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10    
praktičan rad: 10