Izaberite stranicu
Шифра предмета 17ССА12
Студијски програми
  • Банкарско и берзанско пословање
ESPB 6
Број часова 3+2
Семестар 2
Статус предмета Изборни
Основни циљ предмета је стицање специфичних знања карактеристичних за монетарне финансије. Циљ предмета је да по завршетку процеса учења студенти знају да дефинишу значај и улогу централне банке у процесу спровођења монетарне политике, да дефинишу монетарне агрегате и токове понуде новца, да анализирају ефекте употребе инструмената монетарне политике и доводе их у везу са кретањем макроекономских показатеља, као и да анализирају међународни аспект монетарних финансија. Циљ предмета је да студенти након завршетка процеса учења стекну функционална знања из области монетарних финансија, као и способност примене стечених знања у решавању свакодневних пословних задатака везаних за ту област и шире.
По завршетку процеса учења у оквиру предмета Монетарне финансије, студенти ће бити у стању да:

• дефинишу улогу централне банке у процесу спровођења монетарне политике,

• дефинишу појмове новца и новчане масе,

• опишу инструменте монетарне политике и механизме њихове примене,

• илуструју примером деловање различитих механизама монетарно-кредитне политике,

• доведу у везу монетарну политику са политиком девизног курса и кретањем каматних стопа.
Теоријска настава

• Новац и новчана маса.

• Монетарни еквилибријум.

• Токови понуде новца.

• Квантитативна теорија новца и брзина оптицаја новца.

• Позиција и функције НБС.

• Европска централна банка и Федералне резерве.

• Девизни курс и позиција централне банке.

• Каматна стопа.

• Монетарна политика и макроекономски показатељи.Практична настава

• Проблемски задаци.

• Семинарски радови.

• Дискусије.
Остојић, С. (2008). Основи монетарне економије. Београд: Дата статус.

Mishkin, S. F. (2006). Monetarna ekonomija, bankarstvo i finansijska tržišta. Beograd: Data status.

Bibow, J. (2011). Keynes on monetary policy, finance and uncertainty : liquidity preference theory and the global financial crisis. London: Routledge.
Анализe студијa случаја, дискусије, израда и презентација семинарских радова и примера из праксе.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 55 поена Завршни испит 45 поена
присуство на предавањима и вежбама 5 писмени испит 45
провера знања у току наставе (колоквијум-и) 30 усмени испит  
остале активности и учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10  
практичан рад: 10