Izaberite stranicu
Šifra predmeta 17SSA12
Studijski programi
  • Bankarsko i berzansko poslovanje
ESPB 6
Broj časova 3+2
Semestar 2
Status predmeta Izborni
Osnovni cilj predmeta je sticanje specifičnih znanja karakterističnih za monetarne finansije. Cilj predmeta je da po završetku procesa učenja studenti znaju da definišu značaj i ulogu centralne banke u procesu sprovođenja monetarne politike, da definišu monetarne agregate i tokove ponude novca, da analiziraju efekte upotrebe instrumenata monetarne politike i dovode ih u vezu sa kretanjem makroekonomskih pokazatelja, kao i da analiziraju međunarodni aspekt monetarnih finansija. Cilj predmeta je da studenti nakon završetka procesa učenja steknu funkcionalna znanja iz oblasti monetarnih finansija, kao i sposobnost primene stečenih znanja u rešavanju svakodnevnih poslovnih zadataka vezanih za tu oblast i šire.
Po završetku procesa učenja u okviru predmeta Monetarne finansije, studenti će biti u stanju da:

• definišu ulogu centralne banke u procesu sprovođenja monetarne politike,

• definišu pojmove novca i novčane mase,

• opišu instrumente monetarne politike i mehanizme njihove primene,

• ilustruju primerom delovanje različitih mehanizama monetarno-kreditne politike,

• dovedu u vezu monetarnu politiku sa politikom deviznog kursa i kretanjem kamatnih stopa.
Teorijska nastava

• Novac i novčana masa.

• Monetarni ekvilibrijum.

• Tokovi ponude novca.

• Kvantitativna teorija novca i brzina opticaja novca.

• Pozicija i funkcije NBS.

• Evropska centralna banka i Federalne rezerve.

• Devizni kurs i pozicija centralne banke.

• Kamatna stopa.

• Monetarna politika i makroekonomski pokazatelji.Praktična nastava

• Problemski zadaci.

• Seminarski radovi.

• Diskusije.
Ostojić, S. (2008). Osnovi monetarne ekonomije. Beograd: Data status.

Mishkin, S. F. (2006). Monetarna ekonomija, bankarstvo i finansijska tržišta. Beograd: Data status.

Bibow, J. (2011). Keynes on monetary policy, finance and uncertainty : liquidity preference theory and the global financial crisis. London: Routledge.
Analize studija slučaja, diskusije, izrada i prezentacija seminarskih radova i primera iz prakse.
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 55 poena Završni ispit 45 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama 5 pismeni ispit 45
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 30 usmeni ispit  
ostale aktivnosti i učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10  
praktičan rad: 10