Izaberite stranicu
Шифра предмета 16СТ59
Студијски програми
  • Примењена информатика 2016
ESPB 6
Број часова 3+2
Семестар 3
Статус предмета Изборни
Оспособљавање корисника да схвати основне карактеристике мултимедијалних објеката и система. Стицање знања и вештина ради коришћења алата и мултимедијалних технологија при интеграцији мултимедијалних објеката са веб артефактима.
Студенти ће добити основна знања и вештине потребне за коришћење алата и мултимедијалних технологија.
Теоријска настава

• Увод у мултимедију

• Мултимедијални елементи: дигитални текст, хипертекст, хипермедија

• Векторска и растерска графика, алати за развој

• Основне мултимедијске технологије – слика

• Електронски звук – дигитализација звука (модулација)

• Видео, дигитализација видеа и виртуелна стварност

• Начини кодирања видеа, анимација, методе компресије и декомпресије

• Мултимедијске комуникације и умрежавање

• Дистрибуирани мултимедијални системи

• Видеоконференције

• Правци развоја мултимедије

Практична настава

Рад на коришћењу мултимедијалних технологија.
Д. Старчевић, В. Штављанин, Мултимедији, ФОН, Београд, 2013.

Д. Цветковић, Д. Марковић, Н. Савановић, Мултимедија, Сингидунум, Београд, 2015.

Havaldar, P., Medioni, G. (2010), Multimedia Systems: Algorithms, Standards, and Industry Practices, Boston, MA: Course Technology, Cengage Learning, 2010.
презентација градива, демонстрација, програмирана настава и практичан рад са рачунаром
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 45 поена Завршни испит 55 поена
присуство на предавањима и вежбама 5 писмени испит 25
провера знања у току наставе (колоквијуми) 30 усмени испит 30
остале активностии учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10