Izaberite stranicu
Šifra predmeta 16ST59
Studijski programi
  • Primenjena informatika
ESPB 6
Broj časova 3+2
Semestar 3
Status predmeta Izborni
Osposobljavanje korisnika da shvati osnovne karakteristike multimedijalnih objekata i sistema. Sticanje znanja i veština radi korišćenja alata i multimedijalnih tehnologija pri integraciji multimedijalnih objekata sa veb artefaktima.
Studenti će dobiti osnovna znanja i veštine potrebne za korišćenje alata i multimedijalnih tehnologija.
Teorijska nastava

• Uvod u multimediju

• Multimedijalni elementi: digitalni tekst, hipertekst, hipermedija

• Vektorska i rasterska grafika, alati za razvoj

• Osnovne multimedijske tehnologije – slika

• Elektronski zvuk – digitalizacija zvuka (modulacija)

• Video, digitalizacija videa i virtuelna stvarnost

• Načini kodiranja videa, animacija, metode kompresije i dekompresije

• Multimedijske komunikacije i umrežavanje

• Distribuirani multimedijalni sistemi

• Videokonferencije

• Pravci razvoja multimedije

Praktična nastava

Rad na korišćenju multimedijalnih tehnologija.
D. Starčević, V. Štavljanin, Multimediji, FON, Beograd, 2013.

D. Cvetković, D. Marković, N. Savanović, Multimedija, Singidunum, Beograd, 2015.

Havaldar, P., Medioni, G. (2010), Multimedia Systems: Algorithms, Standards, and Industry Practices, Boston, MA: Course Technology, Cengage Learning, 2010.
prezentacija gradiva, demonstracija, programirana nastava i praktičan rad sa računarom
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 45 poena Završni ispit 55 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama 5 pismeni ispit 25
provera znanja u toku nastave (kolokvijumi) 30 usmeni ispit 30
ostale aktivnostii učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10