Izaberite stranicu
Шифра предмета 20ОО05фбдл
Студијски програми
  • Финансије и банкарство - ДЛС
ESPB 6
Број часова 2+2
Семестар 2
Статус предмета Обавезни
Основни циљ предмета је упознавање студената са националним привредним развојем, факторима који га одређују, институционалним реформама привредног система, структуром и функционисањем економије Србије, као и са креирањем и вођењем економске политике и њеним утицајем на ниво промена у животном стандарду и личној потрошњи становништва.
Савладавањем садржаја предмета студенти ће се оспособити да:
• разматрају целину економске стварности наше земље, посматране у светлу јединства економског раста, структурних промена и начина функционисања привреде,
• анализирају факторе раста и развоја националне привреде и њеног цикличног кретања,
• дефинишу индикаторе степена развијености националне економије и предвиђају економске појаве и проблеме у конкретној привреди.
Теоријска настава
• Макроекономски приступ изучавању националне економије.
• Макроекономија на дуги и на кратак рок (модел агрегатне тражње и понуде).
• Инвестиције и инвестициона политика у функцији развоја националне економије.
• Карактеристични развојни периоди националне економије.
• Основне концепције и стратегије развоја националне економије у будућности.
• Развој привредног система у националној економији.
• Регионални аспект развоја националне економије.
• Теоријски приступ основним потенцијалима развоја националне економије;
• Држава, транзиција и Србија – светска искуства и национални изазови.
• Национална економија у светлу глобализације и међународног инвестирања.

Практична настава
• Вежбе, други облици наставе, студијски истраживачки рад. У оквиру овог дела биће заступљена израда једног колоквијума и једног семинарског рада.
Mankju, N. G. (2013). Principi ekonomije. Beograd: CID, Ekonomski fakultet Beograd.
Ђурић, Д., Томић, Р., & Ђорђевић, М. (2012). Национална економија. Нови Сад: Алфа-граф.
Деветаковић, С., Јовановић-Гавриловић, Б., & Рикаловић Г. (2016). Национална економија. Београд: ЦИД, Економски факултет Београд.
Росић, И., & Ђурић, Д. (2008). Националнa економија. Косовска Митровица: Економски факултет Приштина-Косовска Митровица.
Ђурић- Кузмановић, Т. (2007). Национална економија. Нови Сад: Алфа-граф.
Предавања су аудиторна, уз подршку савремених учила и активно учешће студената. Рад на вежбама обухвата: анализу пређеног градива, анализу примера из праксе и студије случаја, анализу чланака из часописа и са Интернета, игре улога, дебате, вежбе непосредне примене, анализу есеја и семинарских радова студената.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 40 поена Завршни испит 60 поена
присуство на предавањима и вежбама писмени испит 60
провера знања у току наставе (колоквијум-и) 30 усмени испит  
остале активности и учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10