Izaberite stranicu
Šifra predmeta 20OO05fbdl
Studijski programi
  • Finansije i bankarstvo - DLS
ESPB 6
Broj časova 2+2
Semestar 2
Status predmeta Obavezni
Osnovni cilj predmeta je upoznavanje studenata sa nacionalnim privrednim razvojem, faktorima koji ga određuju, institucionalnim reformama privrednog sistema, strukturom i funkcionisanjem ekonomije Srbije, kao i sa kreiranjem i vođenjem ekonomske politike i njenim uticajem na nivo promena u životnom standardu i ličnoj potrošnji stanovništva.
Savladavanjem sadržaja predmeta studenti će se osposobiti da:
• razmatraju celinu ekonomske stvarnosti naše zemlje, posmatrane u svetlu jedinstva ekonomskog rasta, strukturnih promena i načina funkcionisanja privrede,
• analiziraju faktore rasta i razvoja nacionalne privrede i njenog cikličnog kretanja,
• definišu indikatore stepena razvijenosti nacionalne ekonomije i predviđaju ekonomske pojave i probleme u konkretnoj privredi.
Teorijska nastava
• Makroekonomski pristup izučavanju nacionalne ekonomije.
• Makroekonomija na dugi i na kratak rok (model agregatne tražnje i ponude).
• Investicije i investiciona politika u funkciji razvoja nacionalne ekonomije.
• Karakteristični razvojni periodi nacionalne ekonomije.
• Osnovne koncepcije i strategije razvoja nacionalne ekonomije u budućnosti.
• Razvoj privrednog sistema u nacionalnoj ekonomiji.
• Regionalni aspekt razvoja nacionalne ekonomije.
• Teorijski pristup osnovnim potencijalima razvoja nacionalne ekonomije;
• Država, tranzicija i Srbija – svetska iskustva i nacionalni izazovi.
• Nacionalna ekonomija u svetlu globalizacije i međunarodnog investiranja.

Praktična nastava
• Vežbe, drugi oblici nastave, studijski istraživački rad. U okviru ovog dela biće zastupljena izrada jednog kolokvijuma i jednog seminarskog rada.
Mankju, N. G. (2013). Principi ekonomije. Beograd: CID, Ekonomski fakultet Beograd.
Đurić, D., Tomić, R., & Đorđević, M. (2012). Nacionalna ekonomija. Novi Sad: Alfa-graf.
Devetaković, S., Jovanović-Gavrilović, B., & Rikalović G. (2016). Nacionalna ekonomija. Beograd: CID, Ekonomski fakultet Beograd.
Rosić, I., & Đurić, D. (2008). Nacionalna ekonomija. Kosovska Mitrovica: Ekonomski fakultet Priština-Kosovska Mitrovica.
Đurić- Kuzmanović, T. (2007). Nacionalna ekonomija. Novi Sad: Alfa-graf.
Predavanja su auditorna, uz podršku savremenih učila i aktivno učešće studenata. Rad na vežbama obuhvata: analizu pređenog gradiva, analizu primera iz prakse i studije slučaja, analizu članaka iz časopisa i sa Interneta, igre uloga, debate, vežbe neposredne primene, analizu eseja i seminarskih radova studenata.
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 40 poena Završni ispit 60 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama pismeni ispit 60
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 30 usmeni ispit  
ostale aktivnosti i učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10