Izaberite stranicu
Шифра предмета 17ОО05
Студијски програми
  • Предузетништво
  • Финансије и банкарство 2017
  • Трговина и међународно пословање 2017
  • Туризам и хотелијерство 2017
ESPB 6
Број часова 2+2
Семестар 2
Статус предмета Обавезни
Основни циљ предмета је упознавање студената са националним привредним развојем, факторима који га одређују, институционалним реформама привредног система, структуром и функционисањем економије Србије, као и са креирањем и вођењем економске политике и њеним утицајем на ниво промена у животном стандарду и личној потрошњи становништва.
Савладавањем садржаја предмета студенти ће се оспособити да:

• разматрају целину економске стварности наше земље, посматране у светлу јединства економског раста, структурних промена и начина функционисања привреде,

• анализирају факторе раста и развоја националне привреде и њеног цикличног кретања,

• дефинишу индикаторе степена развијености националне економије и предвиђају економске појаве и проблеме у конкретној привреди.
Теоријска настава

• Макроекономски приступ изучавању националне економије.

• Макроекономија на дуги и на кратак рок (модел агрегатне тражње и понуде).

• Инвестиције и инвестициона политика у функцији развоја националне економије.

• Карактеристични развојни периоди националне економије.

• Основне концепције и стратегије развоја националне економије у будућности.

• Развој привредног система у националној економији.

• Регионални аспект развоја националне економије.

• Теоријски приступ основним потенцијалима развоја националне економије;

• Држава, транзиција и Србија – светска искуства и национални изазови.

• Национална економија у светлу глобализације и међународног инвестирања.Практична настава

• Вежбе, други облици наставе, студијски истраживачки рад. У оквиру овог дела биће заступљена израда једног колоквијума и једног семинарског рада.
Mankju, N. G. (2013). Principi ekonomije. Beograd: CID, Ekonomski fakultet Beograd.

Ђурић, Д., Томић, Р., & Ђорђевић, М. (2012). Национална економија. Нови Сад: Алфа-граф.

Деветаковић, С., Јовановић-Гавриловић, Б., & Рикаловић Г. (2016). Национална економија. Београд: ЦИД, Економски факултет Београд.

Росић, И., & Ђурић, Д. (2008). Националнa економија. Косовска Митровица: Економски факултет Приштина-Косовска Митровица.

Ђурић- Кузмановић, Т. (2007). Национална економија. Нови Сад: Алфа-граф.
Предавања су аудиторна, уз подршку савремених учила и активно учешће студената. Рад на вежбама обухвата: анализу пређеног градива, анализу примера из праксе и студије случаја, анализу чланака из часописа и са Интернета, игре улога, дебате, вежбе непосредне примене, анализу есеја и семинарских радова студената.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 35 поена Завршни испит 65 поена
присуство на предавањима и вежбама 5 писмени испит 65
провера знања у току наставе (колоквијум-и) 20 усмени испит  
остале активности и учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10  
практичан рад: самостална израда студије случаја