Izaberite stranicu
Šifra predmeta 17OO05
Studijski programi
  • Finansije i bankarstvo
  • Preduzetništvo
  • Trgovina i međunarodno poslovanje
  • Turizam i hotelijerstvo
ESPB 6
Broj časova 2+2
Semestar 2
Status predmeta Obavezni
Osnovni cilj predmeta je upoznavanje studenata sa nacionalnim privrednim razvojem, faktorima koji ga određuju, institucionalnim reformama privrednog sistema, strukturom i funkcionisanjem ekonomije Srbije, kao i sa kreiranjem i vođenjem ekonomske politike i njenim uticajem na nivo promena u životnom standardu i ličnoj potrošnji stanovništva.
Savladavanjem sadržaja predmeta studenti će se osposobiti da:

• razmatraju celinu ekonomske stvarnosti naše zemlje, posmatrane u svetlu jedinstva ekonomskog rasta, strukturnih promena i načina funkcionisanja privrede,

• analiziraju faktore rasta i razvoja nacionalne privrede i njenog cikličnog kretanja,

• definišu indikatore stepena razvijenosti nacionalne ekonomije i predviđaju ekonomske pojave i probleme u konkretnoj privredi.
Teorijska nastava

• Makroekonomski pristup izučavanju nacionalne ekonomije.

• Makroekonomija na dugi i na kratak rok (model agregatne tražnje i ponude).

• Investicije i investiciona politika u funkciji razvoja nacionalne ekonomije.

• Karakteristični razvojni periodi nacionalne ekonomije.

• Osnovne koncepcije i strategije razvoja nacionalne ekonomije u budućnosti.

• Razvoj privrednog sistema u nacionalnoj ekonomiji.

• Regionalni aspekt razvoja nacionalne ekonomije.

• Teorijski pristup osnovnim potencijalima razvoja nacionalne ekonomije;

• Država, tranzicija i Srbija – svetska iskustva i nacionalni izazovi.

• Nacionalna ekonomija u svetlu globalizacije i međunarodnog investiranja.Praktična nastava

• Vežbe, drugi oblici nastave, studijski istraživački rad. U okviru ovog dela biće zastupljena izrada jednog kolokvijuma i jednog seminarskog rada.
Mankju, N. G. (2013). Principi ekonomije. Beograd: CID, Ekonomski fakultet Beograd.

Đurić, D., Tomić, R., & Đorđević, M. (2012). Nacionalna ekonomija. Novi Sad: Alfa-graf.

Devetaković, S., Jovanović-Gavrilović, B., & Rikalović G. (2016). Nacionalna ekonomija. Beograd: CID, Ekonomski fakultet Beograd.

Rosić, I., & Đurić, D. (2008). Nacionalna ekonomija. Kosovska Mitrovica: Ekonomski fakultet Priština-Kosovska Mitrovica.

Đurić- Kuzmanović, T. (2007). Nacionalna ekonomija. Novi Sad: Alfa-graf.
Predavanja su auditorna, uz podršku savremenih učila i aktivno učešće studenata. Rad na vežbama obuhvata: analizu pređenog gradiva, analizu primera iz prakse i studije slučaja, analizu članaka iz časopisa i sa Interneta, igre uloga, debate, vežbe neposredne primene, analizu eseja i seminarskih radova studenata.
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 35 poena Završni ispit 65 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama 5 pismeni ispit 65
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 20 usmeni ispit  
ostale aktivnosti i učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10  
praktičan rad: samostalna izrada studije slučaja