Izaberite stranicu
Шифра предмета 16СТ45
Студијски програми
  • Примењена информатика 2016
ESPB 7
Број часова 3+3
Семестар 5
Статус предмета Обавезни
Циљ предмета је да се студенти упознају са напредним могућностима развоја веб страница и веб апликација. Нагласак је на изградњи динамичких компоненти превасходно применом PHP-а и MySQL система за уптрављање базама података. Поред тога студенти ће се упознати и са могућностима које пружају концепти и алати везани за Web 2.0.
Применом сазнања са предавања, анализом приказаних студија случајева и кроз непосредне вежбе студент овладава методологијом, техникама и алатима потребним за пројектовање, имплементацију и одржавање Веб апликација и Веб сајтова са динамичким компонентама.
Теоријска настава

• Увод у скриптни језик PHP

• Преглед синтаксе и семантике

• Типови података. Функције. Објекти

• Увод у базу података - МySQL

• Управљање таблицама и индексима

• Претраживање базе података на веб-у

• Форматирање резултата упита

• Рад с другим системима за управљање базама података

• Web 2.0 - концепти и методе

Практична настава

Студија случаја
Welling L., Thomson L. (2010), PHP and MySQL Web Development (4th Edition), Addison-Wesley Professional; 4 edition

Campesato O., Nilson K. (2010), Web 2.0 Fundamentals: With AJAX, Development Tools, and Mobile Platforms, Jones and Bartlett Publishers
Предавања, студије случајева, дискусије, практична примена стечених знања на рачунарима уз коришћење савремених развојних окружења, радови са јавном одбраном, све уз активно учешће студената.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 55 поена Завршни испит 45 поена
присуство на предавањима и вежбама 5 писмени испит 20
провера знања у току наставе (колоквијум-и) 30 усмени испит 25
остале активности и учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10  
практичан рад: самостална израда студије случаја 10