Izaberite stranicu
Шифра предмета 16СА81
Студијски програми
  • Примењена информатика
ESPB 7
Број часова 3+3
Semestar 3
Статус предмета Обавезни
Упознати студенте са објектно-оријентисаним приступом израде информационих система. Стицање знања о савременим техникама програмирања на примеру модерног програмског језика који подржава принципе објектно-оријентисаног програмирања.

Применом сазнања са предавања, кроз непосредне вежбе студент овладава методологијом, техникама и алатима потребним за креирање модерних пословних објектно-оријентисаних програма.
Савладавањем садржаја из овог предмета студент стиче следеће компетенције: савладавање примене објектно-оријентисаних концепата програмирања, самостално решавање програмерских проблема средње сложености, равноправног учешћа у тиму за развој или одржавање сложених пословних система.
Теоријска настава

• Примена објектно-оријетисане методологија

• Софтверски алати за објектно-оријентисано програмирање

• Основни концепти објектног програмирања: наслеђивање, полиморфизам, енкапсулација

• Апстрактне класе и методе

• Финалне класе, методе и променљиве

• Креирање и коришћење пакета

• Имплементација вишеструког наслеђивања – интерфејси

Практична настава

• Рад на рачунару
Lemay L., Cadenhead R., (2007) Научите Јаву 6 за 21 дан, Компјутерска библиотека, 5 издање, превод Sams Publishing

Kraus L., (2005) Решени задаци из програмског језика Јава, Београд, Академска мисао

Eckel B., (2006) Thinking in Java, 4 издање, Prentice Hall

Arnold K., Gosling J., Holmes D., (2000) The Java Programming Language, Third Edition, Addison Wesley

Студије случаја и чланци у часописима, књигама и на Интернету
Предавања, вежбе, семинари.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 65 поена Завршни испит 35 поена
Присуство на предавањима и вежбама 5 писмени испит 15
Провера знања у току наставе (колоквијум-и) 40 усмени испит 20
Остале активности и учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10    
Практичан рад: самостална израда студије случаја 10