Izaberite stranicu
Šifra predmeta 16SA81
Studijski programi
  • Primenjena informatika
ESPB 7
Broj časova 3+3
Semestar 3
Status predmeta Obavezni
Upoznati studente sa objektno-orijentisanim pristupom izrade informacionih sistema. Sticanje znanja o savremenim tehnikama programiranja na primeru modernog programskog jezika koji podržava principe objektno-orijentisanog programiranja.

Primenom saznanja sa predavanja, kroz neposredne vežbe student ovladava metodologijom, tehnikama i alatima potrebnim za kreiranje modernih poslovnih objektno-orijentisanih programa.
Savladavanjem sadržaja iz ovog predmeta student stiče sledeće kompetencije: savladavanje primene objektno-orijentisanih koncepata programiranja, samostalno rešavanje programerskih problema srednje složenosti, ravnopravnog učešća u timu za razvoj ili održavanje složenih poslovnih sistema.
Teorijska nastava

• Primena objektno-orijetisane metodologija

• Softverski alati za objektno-orijentisano programiranje

• Osnovni koncepti objektnog programiranja: nasleđivanje, polimorfizam, enkapsulacija

• Apstraktne klase i metode

• Finalne klase, metode i promenljive

• Kreiranje i korišćenje paketa

• Implementacija višestrukog nasleđivanja – interfejsi

Praktična nastava

• Rad na računaru
Lemay L., Cadenhead R., (2007) Naučite Javu 6 za 21 dan, Kompjuterska biblioteka, 5 izdanje, prevod Sams Publishing

Kraus L., (2005) Rešeni zadaci iz programskog jezika Java, Beograd, Akademska misao

Eckel B., (2006) Thinking in Java, 4 izdanje, Prentice Hall

Arnold K., Gosling J., Holmes D., (2000) The Java Programming Language, Third Edition, Addison Wesley

Studije slučaja i članci u časopisima, knjigama i na Internetu
Predavanja, vežbe, seminari.
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 65 poena Završni ispit 35 poena
Prisustvo na predavanjima i vežbama 5 pismeni ispit 15
Provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 40 usmeni ispit 20
Ostale aktivnosti i učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10    
Praktičan rad: samostalna izrada studije slučaja 10