Izaberite stranicu
Шифра предмета 24.ММБК12
Студијски програми
  • МСС Менаџмент и бизнис
  • МСС Менаџмент маркетингом у туризму
ESPB 7
Број часова 3+2
Семестар 3
Статус предмета Изборни
Циљ наставног предмета јесте усвајање знања и искустава из области одрживог развоја, који могу бити оствариви. Сагласно томе, студенти ће најпре упознати појам и значај људског развоја, као животворне основе за дефинисање и надоградњу позитивне базичне идеје. Надаље, суочени са разложним представљањем видних обележја савременог неодрживог развоја, попут растуће неједнакости, незапослености и сиромаштва људи, односно гомилања материјалног богатства у власништву све мањег броја држава и појединаца, студенти ће разумети главне узроке таквог стања и научити како да их избегну, односно превазиђу њихове негативне последице, сагласно препорукама важеће Националне стратегије одрживог развоја.
По завршетку наставе, студенти ће овладати искуством пословања у складу са одрживим развојем. То значи да ће стећи способности препознавања и савладавања бројних препрека и замки на путу остварења изворне замисли одрживог развоја. Најпре ће разумети испреплетаност економске, социјалне, еколошке и духовне стране развоја, неопходну за постизање целовитог благостања људи. Затим ће упоредити специфичне методолошке поступке мерења људског раста, неједнакости, сиромаштва, као и мерења целокупног (не)одрживог развоја. Коначно, студенти ће, спознавши разлоге актуелне светске финансијско-еколошко-моралне кризе, научити да процењују, вреднују и предлажу примену одговарајућих мера за ублажавање њених штетних последица, отклањање узрока и преусмеравање деловања ка јачању позитивног и трајног (одрживог) привредног развоја Србије.
Теоријска настава:
- Еволуција схватања о развоју.
- Људски развој.
- Одрживи развој.
- Неједнакост и развој.
- Сиромаштво и социјална искљученост.
- Незапосленост и развој.
- Критика концепта одрживог развоја.
- Институције и одрживи развој.
- Демографски токови и одрживи развој.
- Економија заснована на знању.
- Епоха и економија постмодерне.
- Циркуларна економија нематеријалних вредности.
- Одрживи развој у Србији.
- Развојне перформансе привреде Србије после 2000. године
- Национална Стратегија одрживог развоја.
Практична настава: Изучавање на конкретним примерима, интерактивна гостујућа предавања искусних професора.
1. Јовановић-Гавриловић, Б. Развој са људским ликом Економски факултет у Београду 2013
2. Ђукић, П., и Ђукановић, С. Одрживи развој, друштвено-економски и еколошки аспекти Технолошко-металуршки факултет у Београду 2018
3. Dušanić, J. Ekonomija postmoderne Catena mundi 2019

Теоријска настава из предмета Одрживи развој биће изведена путем усмених предавања и вежби, уз коришћење одговарајућих видео презентација. Практична настава ће обухватити предиспитну обавезу свих студената да, сходно личним надахнућима, самостално или групно обраде пригодне теме из области одрживог развоја и на вежбама јавно презентују резултате својих изучавања. С обзиром да је реч о изборном предмету на завршној години мастер студија, студентима ће бити омогућена слобода избора теме, коју ће они детаљно обрадити, и у облику испитног рада усмено одбранити на предметном испиту.