Izaberite stranicu
Шифра предмета 24.ОПИК08
Студијски програми
  • Пословна информатика 2024
ESPB 6
Број часова 2+3
Семестар 5
Статус предмета Обавезни
Овладавање методама моделирања разних проблема и налажењем њиховог оптималног решења коришћењем софтвера за моделирање.
По завршетку изучавања садржаја овог предмета студент ће бити оспособљен за моделирање реалних проблема, коришћењем метода операционих истраживања, као и одговарајућих доступних софтвера за њихово решавање. Кроз моделирање реалних проблема и симулације различитих услова, биће у стању да анализира и вреднује добијена решења.
Теоријска настава:
- Предмет и циљ операционих истраживања.
- Математички модели и поступци њиховог развоја.
- Оптимизација и математичко програмирање.
- Линеарно програмирање: графичка метода и метода симплекс.
- Примена линеарног програмирања у планирању производње, пословном удруживању, оцени ефикасности.
- Транспортни проблем.
- Неки специјални транспортни проблеми( примена у исхрани и пољопривреди).
- Редови чекања.
Практична настава: Моделирање реалних проблема применом теоријских метода и коришћењем одговарајућих софтвера, симулација различитих услова, анализа решења и вредновање.
Крчевинац, С., Чангаловић, М., В. Ковачевић-Вујчић, В., Матрић, М., и Вујошевић, М. Операциона истраживања 1 Факултет организационих наука у Београду 2006
Крчевинац, С., Чангаловић, М., В. Ковачевић-Вујчић, В., Матрић, М., и Вујошевић, М. Операциона истраживања 1 (збирка задатака) Факултет организационих наука у Београду 2009
Berk, K. N., & Carey, P. Data analysis with Microsoft Excel CENGAGE Learning 2009
Класичан начин презентације градива, решавање кратких студија случаја и практичан рад уз коришћење рачунара.