Izaberite stranicu
Шифра предмета 16СТ58
Студијски програми
  • Примењена информатика
ESPB 6
Број часова 3+2
Semestar 3
Статус предмета Изборни
Овладавање методама моделирања проблема и налажењем њиховог оптималног решења кориштењем софтвера за моделирање.
Способност моделирања реалних проблема коришћењем метода операционих истраживања, као и софтвера за њихово решавање.
Теоријска настава

• Математички модели и поступци њиховог развоја.

• Симулационо моделирање.

• Симулациони модели у финансијама.

• Симулациони модели као подршка одлучивању.

• Управљање залихама.

• Оптимизација и математичко програмирање.

• Линеарно програмирање: графичка метода и метода симплекс.

• Транспортни проблем.

• Нелинеарно програмирање.

• Динамичко програмирање.

• Параметарско програмирање.

• Квадратно програмирање.

• Хеуристичко програмирање.

Практична настава

Моделирање реалних проблема применом теоријских метода и коришћењем одговарајућих софтвера, симулација различитих услова, анализа решења и вредновање.
Летић, Д., Јевтић, В. Операциона истраживања: алгоритми и методе, Технички факултет "Михајло Пупин", Зрењанин, 2006.

Петрић, Ј., Шаренац, Л., Којић, З. Операциона истраживања I, Научна књига, Београд, 1992.

Петрић, Ј., Шаренац, Л., Којић, З. Операциона истраживања II, Научна књига, Београд, 1992.
презентација градива, демонстрација, програмирана настава и практичан рад са рачунаром
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 45 поена Завршни испит 55 поена
присуство на предавањима и вежбама 5 писмени испит 25
провера знања у току наставе (колоквијуми) 30 усмени испит 30
остале активностии учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10