Izaberite stranicu
Šifra predmeta 16ST54
Studijski programi
  • Primenjena informatika
ESPB 6
Broj časova 3+2
Semestar 2
Status predmeta Obavezni
Upoznati se sa namenom, funkcijama, konceptima i principima funkcionisanja, projektovanja i implementacije operativnih sistema. Steći opšte, fundamentalno znanje primenjivo na operativne sisteme uopšte, nevezano ni za jedan konkretan sistem. Osposobiti se za razumevanje i korišćenje postojećih i projektovanje sopstvenih specijalizovanih sistema.
Studenti će dobiti potrebna znanja iz oblasti sistemskog softvera i moći će da razumeju osnovne koncepte savremenih operativnih sistema radi njihovog efikasnijeg korišćenja. Takođe, studenti dobijaju osnovna praktična znanja za rad pod operativnim sistemom Windows i Linux.
Teorijska nastava

• Pojam, namena i funkcije operativnog sistema

• Istorijat i vrste OS

• Osnovni zadaci i funkcije operativnog sistema

• Interfejs operativnog sistema (skriptovi i sistemski pozivi)

• Prekidi

• Sigurnost i zaštita

• Mrežno okruženje

• Distribuirani operativni sistemi

• Familija operativnih sistema Windows, UNIX (Linux), Mac OS

• Struktura direktorijuma

• Struktura fajl sistema

• Važniji aspekti OS: interaktivnost, vreme odziva, multitasking, pogodnost upotrebe, umrežavanje i pristup Internetu, zaštita, pouzdanost

Praktična nastava

Korišćenje i utvrđivanje teorijskih rezultata na konkretnim primerima.
A.S.Tanenbaum, 2015, Modern Operating Systems, 4/E, Pearson

M. Hajduković, 2007, Operativni sistemi – problemi i struktura, FTN, Novi Sad;

B. Đorđević, D. Pleskonjić, N. Maček, 2005, Operativni sistemi: teorija, praksa i rešeni zadaci, Beograd, Mikro Knjiga
predavanja , rad u računarskoj laboratoriji, prezentacije, diskusije
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 45 poena Završni ispit 55 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama 5 pismeni ispit 25
provera znanja u toku nastave (kolokvijumi) 30 usmeni ispit 30
ostale aktivnosti i učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10  
praktičan rad: samostalna izrada studije slučaja