Izaberite stranicu
Шифра предмета 16СТ54
Студијски програми
  • Примењена информатика 2016
ESPB 6
Број часова 3+2
Семестар 2
Статус предмета Обавезни
Упознати се са наменом, функцијама, концептима и принципима функционисања, пројектовања и имплементације оперативних система. Стећи опште, фундаментално знање примењиво на оперативне системе уопште, невезано ни за један конкретан систем. Оспособити се за разумевање и коришћење постојећих и пројектовање сопствених специјализованих система.
Студенти ће добити потребна знања из области системског софтвера и моћи ће да разумеју основне концепте савремених оперативних система ради њиховог ефикаснијег коришћења. Такође, студенти добијају основна практична знања за рад под оперативним системом Windows и Linux.
Теоријска настава

• Појам, намена и функције оперативног система

• Историјат и врсте ОС

• Основни задаци и функције оперативног система

• Интерфејс оперативног система (скриптови и системски позиви)

• Прекиди

• Сигурност и заштита

• Мрежно окружење

• Дистрибуирани оперативни системи

• Фамилија оперативних система Windows, UNIX (Linux), Mac ОС

• Структура директоријума

• Структура фајл система

• Важнији аспекти ОС: интерактивност, време одзива, мултитаскинг, погодност употребе, умрежавање и приступ Интернету, заштита, поузданост

Практична настава

Коришћење и утврђивање теоријских резултата на конкретним примерима.
A.S.Tanenbaum, 2015, Modern Operating Systems, 4/E, Pearson

М. Хајдуковић, 2007, Оперативни системи – проблеми и структура, ФТН, Нови Сад;

Б. Ђорђевић, Д. Плескоњић, Н. Мачек, 2005, Оперативни системи: теорија, пракса и решени задаци, Београд, Микро Књига
предавања , рад у рачунарској лабораторији, презентације, дискусије
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 45 поена Завршни испит 55 поена
присуство на предавањима и вежбама 5 писмени испит 25
провера знања у току наставе (колоквијуми) 30 усмени испит 30
остале активности и учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10  
практичан рад: самостална израда студије случаја