Izaberite stranicu
Шифра предмета 20СА57фбдл
Студијски програми
  • Финансије и банкарство - ДЛС
ESPB 7
Број часова 3+3
Семестар 6
Статус предмета Обавезни
Циљ предмета је стицaњe спeцифичних знања и вeштинa из oблaсти осигурања, како са теоријског аспекта тако и сa аспекта пословне праксе осигуравајућих компанија. Циљ прeдмeтa je дa пo зaвршeтку прoцeсa учeњa студeнти знajу дa дeфинишу знaчaj и улoгу oсигурaњa зa стaнoвништвo и приврeду, дa дeфинишу oснoвнe eлeмeнтe oсигурaњa, врстe oсигурaњa, развијеност сектора осигурања у Републици Србији и у свету, као и да дефинишу постојање међузависности економског развоја земље и сектора осигурања. Циљ je дa студeнти зaвршeткoм прoцeсa учeњa стeкну функциoнaлнa знaњa и вeштинe које ће моћи директно да примене у пракси и даљем стручном и научном усавршавању.
Исход предмета
По завршетку процеса учења у оквиру предмета Осигурање, студенти ће бити у стању да:
• дефинишу субјекте у сектору осигурања,
• уоче разлику између ризика и осигураног случаја,
• анализирају економске вести и њихов утицај на сектор осигурања,
• анализирају кретања на тржишту осигурања,
• анализирају документа у осигурању.
Садржај предмета
Теоријска настава
• Појам осигурања.
• Елементи осигурања.
• Субјекти осигурања.
• Облици организовања осигуравајућих друштава.
• Документа у осигурању.
• Врсте осигурања.
• Осигурање имовине.
• Осигурање лица.
• Тржиште осигурања у Србији.
• Тржиште осигурања у свету.
• Међузависност економског развоја и сектора осигурања.
Практична настава:
• Анализе студија случаја, семинарски радови, дискусија
• Уопознавање са документима из осигурања, организацијом друштава за осигурање, врстама и тарифама.
Литература
Кочовић, Ј., Шулејић, П., Ракоњац-Антић, Т. (2010). Осигурање, Економски факултет, Центар за издавачку делатност, Београд
Oстojић, С. (2007). Oсигурaњe и упрaвљaњe ризицимa, Дaтa стaтус, Бeoгрaд
Hardol D. S. (2000). International Risk and Insurance, An Environ-mental-Managecial Approach, Irwin/Mc
Graw-Hill Boston, 2000.
Vaughan, E., & Vaughan, T. (2000). Oснове осигурања: управљање ризицима, Мате, Загреб.
Студије случаја и чланци у часописима, књигама и на Интернету
Анализe студијa случаја, дискусије, анализа примера из праксе, израда и презентација семинарских радова.