Izaberite stranicu
Šifra predmeta 20SA57fbdl
Studijski programi
  • Finansije i bankarstvo - DLS
ESPB 7
Broj časova 3+3
Semestar 6
Status predmeta Obavezni
Cilj predmeta je sticanje specifičnih znanja i veština iz oblasti osiguranja, kako sa teorijskog aspekta tako i sa aspekta poslovne prakse osiguravajućih kompanija. Cilj predmeta je da po završetku procesa učenja studenti znaju da definišu značaj i ulogu osiguranja za stanovništvo i privredu, da definišu osnovne elemente osiguranja, vrste osiguranja, razvijenost sektora osiguranja u Republici Srbiji i u svetu, kao i da definišu postojanje međuzavisnosti ekonomskog razvoja zemlje i sektora osiguranja. Cilj je da studenti završetkom procesa učenja steknu funkcionalna znanja i veštine koje će moći direktno da primene u praksi i daljem stručnom i naučnom usavršavanju.
Ishod predmeta
Po završetku procesa učenja u okviru predmeta Osiguranje, studenti će biti u stanju da:
• definišu subjekte u sektoru osiguranja,
• uoče razliku između rizika i osiguranog slučaja,
• analiziraju ekonomske vesti i njihov uticaj na sektor osiguranja,
• analiziraju kretanja na tržištu osiguranja,
• analiziraju dokumenta u osiguranju.
Sadržaj predmeta
Teorijska nastava
• Pojam osiguranja.
• Elementi osiguranja.
• Subjekti osiguranja.
• Oblici organizovanja osiguravajućih društava.
• Dokumenta u osiguranju.
• Vrste osiguranja.
• Osiguranje imovine.
• Osiguranje lica.
• Tržište osiguranja u Srbiji.
• Tržište osiguranja u svetu.
• Međuzavisnost ekonomskog razvoja i sektora osiguranja.
Praktična nastava:
• Analize studija slučaja, seminarski radovi, diskusija
• Uopoznavanje sa dokumentima iz osiguranja, organizacijom društava za osiguranje, vrstama i tarifama.
Literatura
Kočović, J., Šulejić, P., Rakonjac-Antić, T. (2010). Osiguranje, Ekonomski fakultet, Centar za izdavačku delatnost, Beograd
Ostojić, S. (2007). Osiguranje i upravljanje rizicima, Data status, Beograd
Hardol D. S. (2000). International Risk and Insurance, An Environ-mental-Managecial Approach, Irwin/Mc
Graw-Hill Boston, 2000.
Vaughan, E., & Vaughan, T. (2000). Osnove osiguranja: upravljanje rizicima, Mate, Zagreb.
Studije slučaja i članci u časopisima, knjigama i na Internetu
Analize studija slučaja, diskusije, analiza primera iz prakse, izrada i prezentacija seminarskih radova.