Izaberite stranicu
Šifra predmeta SSA38
Studijski programi
  • Menadžment
ESPB 6
Broj časova 3+2
Semestar 1
Status predmeta Izborni
Cilj predmeta je da studentima omogući sticanje suštinskog znanja i neophodnih veština, u cilju ovladavanja i razumevanja problematike osiguranja, kako iz teorijskog aspekta tako i iz aspekta same poslovne prakse osiguravajućih kompanija, koje će moći direktno da primene u stvarnom svetu poslovanja osiguravajućih kompanija i njihovom poslovnom okruženju, kao i da obezbedi mogućnost za dalje stručno i naučno usavršavanje.
Studenti će sticanjem znanja o tome kako se instrumenti primenjene prakse koriste za kreiranje i servisiranje kompletne usluge osiguranja, biti osposobljeni za direktnu primenu stečenih znanja i veština na svojim budućim radnim mestima. Student će pohađanjem ovog predmeta steći predmetno specifične sposobnosti (kompetencije) u vidu temeljnog poznavanja i razumevanja discipline osiguranja, sposobnost rešavanja konkretnih problema. Uz upotrebu naučnih metoda i postupaka, steći će sposobnost praćenja i primene novina u struci i daljeg stručnog i naučnog usavršavanja.
Teorijska nastava

• Organizacioni oblici osiguravajućih organizacija

• Menadžment u osiguranju

• Poslovanje društava za osiguranje

• Planiranje

• Organizacija računovodstva u osiguranju

• Sredstva društava za osiguranje

• Upravljanje sredstvima društava za osiguranje

• Upravljanje rizikom u osiguranju

• Upravljanje ljudskim resursima

• Ocena boniteta osiguravajućih kompanija

• Utvrđivanje margine solventnosti

• Marketing u osiguranju

• Kontrola poslovanja: merodavni tehnički rezultat, dovoljnost i pokrivenost tehničkih i garantnih rezervi, izveštavanje.

• Savremeni trendovi na svetskom tržištu osiguranjaPraktična nastava

• Studije slučaja
Kočović J., Šulejić P., Rakonjac-Antić T.(2010): Osiguranje, Ekonomski fakultet, Beograd

Hardol D. Scipper (2000): International Risk and Insurance, An Environ-mental-Managecial Approach, Irwin/Mc Graw-Hill Boston

Rejda E. George (2008): Principles of Risk Management and Insurance, Pearson Education, Inc. Addison Wesley

Folland, Goodman, Stano (2007): The Economocs of Health and Health Care Prentice-Hall, New Jersey

Rakonjac-Antić dr Tatjana (2008) Penzijsko i zdravstveno osiguranje Ekonomski fakultet Beograd

Vaughan E., Vaughan T., (2000) Osnove osiguranja, Zagreb, MATE

Dercon S., (2004) Insurance against poverty, Oxford University Press
Teorijska nastava uz rešavanje praktičnih primera i analize studija slučaja.
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 70 poena Završni ispit  30 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama 5 pismeni ispit 30
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 20 usmeni ispit  
ostale aktivnostii učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 35  
praktičan rad: samostalna izrada studije slučaja 10