Izaberite stranicu
Шифра предмета ССА38
Студијски програми
  • Менаџмент
ESPB 6
Број часова 3+2
Семестар 1
Статус предмета Изборни
Циљ предмета је да студентима омогући стицање суштинског знања и неопходних вештина, у циљу овладавања и разумевања проблематике осигурања, како из теоријског аспекта тако и из аспекта саме пословне праксе осигуравајућих компанија, које ће моћи директно да примене у стварном свету пословања осигуравајућих компанија и њиховом пословном окружењу, као и да обезбеди могућност за даље стручно и научно усавршавање.
Студенти ће стицањем знања о томе како се инструменти примењене праксе користе за креирање и сервисирање комплетне услуге осигурања, бити оспособљени за директну примену стечених знања и вештина на својим будућим радним местима. Студент ће похађањем овог предмета стећи предметно специфичне способности (компетенције) у виду темељног познавања и разумевања дисциплине осигурања, способност решавања конкретних проблема. Уз употребу научних метода и поступака, стећи ће способност праћења и примене новина у струци и даљег стручног и научног усавршавања.
Теоријска настава

• Организациони облици осигуравајућих организација

• Менаџмент у осигурању

• Пословање друштава за осигурање

• Планирање

• Организација рачуноводства у осигурању

• Средства друштава за осигурање

• Управљање средствима друштава за осигурање

• Управљање ризиком у осигурању

• Управљање људским ресурсима

• Оцена бонитета осигуравајућих компанија

• Утврђивање маргине солвентности

• Маркетинг у осигурању

• Контрола пословања: меродавни технички резултат, довољност и покривеност техничких и гарантних резерви, извештавање.

• Савремени трендови на светском тржишту осигурањаПрактична настава

• Студије случаја
Кочовић J., Шулејић П., Ракоњац-Антић Т.(2010): Осигурање, Економски факултет, Београд

Hardol D. Scipper (2000): International Risk and Insurance, An Environ-mental-Managecial Approach, Irwin/Mc Graw-Hill Boston

Rejda E. George (2008): Principles of Risk Management and Insurance, Pearson Education, Inc. Addison Wesley

Folland, Goodman, Stano (2007): The Economocs of Health and Health Care Prentice-Hall, New Jersey

Rakonjac-Antić dr Tatjana (2008) Penzijsko i zdravstveno osiguranje Ekonomski fakultet Beograd

Vaughan E., Vaughan T., (2000) Osnove osiguranja, Zagreb, MATE

Dercon S., (2004) Insurance against poverty, Oxford University Press
Теоријска настава уз решавање практичних примера и анализе студија случаја.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 70 поена Завршни испит  30 поена
присуство на предавањима и вежбама 5 писмени испит 30
провера знања у току наставе (колоквијум-и) 20 усмени испит  
остале активностии учешће студената у раду на предавањима и вежбама 35  
практичан рад: самостална израда студије случаја 10