Izaberite stranicu
Шифра предмета 20ОО01фбдл
Студијски програми
  • Финансије и банкарство - ДЛС
ESPB 7
Број часова 3+2
Semestar 1
Статус предмета Обавезни
Циљ изучавања Основа економије је да студенте упозна са основним економским појмовима, категоријама и законитостима у функционисању тржишне привреде како би могли успешно да савладају градиво из осталих економских дисциплина. Стицање фундаменталног економског знања омогућава разумевање стања и тенденција у савременој економији. Познавање принципа економије, микроекономије и макроекономије, кључно је за менаџерско (економско) одлучивање.
Студенти ће након завршетка процеса учења у оквиру предмета Основи економије бити способни да:
• дефинишу, објасне и анализирају основне економске појмове, категорије и узрочно-последичне везе између економских појава,
• применом математичког приступа, шема, скица, графикона у анализи функционисања привреде користе економско-теоријске инструменте за разумевање конкретних економских проблема,
• критички размишљају и решавају проблеме у тржишној привреди и на нивоу економске политике државе.
Садржај предмета
Теоријска настава
• Увод у економију: Економија и инструменти економске анализе; Привредни систем и граница производних могућности; Тржиште и основни елементи понуде и тражње; Еластичност понуде и тражње.
• Микроекономија: Теорија избора потрошача; Анализа трошкова производње; Предузећа на конкурентним тржиштима; Несавршеност тржишта и улога владе: монопол, олигопол, монополистичка конкуренција; екстерналије и јавна добра, несигурност и асиметричне информације; Тржиште фактора производње: тржиште рада, тржиште капитала.
• Макроекономија: Мерење националног дохотка; Привредни раст и привредни циклус; Новац и банкарство; Незапосленост и инфлација; Агрегатна понуда и агрегатна тражња; Монетарна и фискална политика.

Практична настава
• Вежбе: анализа теоријског садржаја и примера из привреде применом квантитативних илустрација и уз дискусије студената по појединим питањима.
Литература
Манкју, Н. Г., & Тејлор, П. М. (2016). Економија. Београд: Економски факултет.
Case, K., Fair, R., & Oster, S. (2011). Principles of Economics. Pearson Education.
Begg, D., Fischer, S., & Dornbusch, R. (2010). Ekonomija. Beograd: Data Status.
Китановић, Д., Голубовић, Н., & Петровић, Д. (2012). Основи економије. Ниш: Економски факултет.
Интерактивни облици извођења наставе, анализа студија случајева, дискусије студената по појединим питањима.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 40 поена Завршни испит 60 поена
присуство на предавањима и вежбама писмени испит 60
провера знања у току наставе (колоквијум-и) 30 усмени испит  
остале активности и учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10