Izaberite stranicu
Шифра предмета 24.ОФБД01
Студијски програми
  • Заједнички на свим студијским програмима (прва година) 2024
ESPB 7
Број часова 3+2
Семестар 1
Статус предмета Обавезни
Циљ предмета је да упозна студенте са основним појмовима, теоријским концептима и политикама у областима микроекономије и макроекономије, као и да им приближи савремене услове пословања на тржишту. Стицање основних знања из ових области је предуслов за разумевање функционисања савремене тржишне привреде у глобалном макроекономском окружењу.
Након завршеног процеса учења студенти ће бити оспособљени да: владају основним економским појмовима, разумеју основне категорије и законе савремене тржишне привреде и суштину микро и макроекономских система; применом математичког приступа, шема, скица, графикона у анализи функционисања привреде користе економско-теоријске инструменте за разумевање конкретних економских проблема; развију аналитички начин размишљања који ће им омогућити да стечена знања из микроекономије и макроекономије успешно примењују у пракси.
Теоријска настава:
- Економија и инструменти економске анализе.
- Привредни систем и граница производних могућности.
- Тржиште и основни елементи понуде и тражње.
- Еластичност понуде и тражње.
- Анализа трошкова производње.
- Предузећа на конкурентним тржиштима.
- Несавршеност тржишта и улога владе.
- Монопол, олигопол, монополистичка конкуренција.
- Тржиште фактора производње: тржиште рада, тржиште капитала.
- Мерење националног дохотка.
- Привредни раст и привредни циклус.
- Новац и банкарство.
- Незапосленост и инфлација.
- Агрегатна понуда и агрегатна тражња.
- Монетарна и фискална политика.
Практична настава: анализа теоријског садржаја и примера из привреде применом квантитативних илустрација, уз дискусије студената по појединим питањима.
Ђурић, Д. Основи економије Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду 2020
Mankiw, N. G. Principi ekonomije Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta u Beogradu 2013
Mankiw, N. G., & Tejlor, P. M. Ekonomija Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta u Beogradu 2016
Блауг, М. Методологија економије Центар за издавачку делатност Економског факултета Београд 2017
Интерактивни облици извођења - предавања, вежбе, семинарски рад, интерактивна дискусија, колоквијум, писмени испит.