Izaberite stranicu
Šifra predmeta 16SA10
Studijski programi
  • Primenjena informatika
ESPB 6
Broj časova 3+2
Semestar 5
Status predmeta Obavezni
Predmet Uvod u elektronsko poslovanje pruža neposredno primenljiva znanja o strateškim modelima elektronskog poslovanja, njihovim metodama razvoja kao i pregled dosadašnjih praktičnih iskustava u razvijenim zemljama sveta i našoj zemlji. Modeli elektronskog poslovanja, njihove strategije i metodološki zasnovan razvoj, kao i praktični primeri iz dosadašnje prakse predstavljaju neophodna znanja potrebna za razumevanje ovog savremenog i opšteprihvaćenog načina efikasnog poslovanja korišćenjem informaciono-komunikacionih tehnologija.
Savladavanjem gradiva iz studijskog programa za ovaj predmet student stiče sledeće predmetno-specifične sposobnosti (kompetencije): sposobnost prikupljanja poslovnih podataka o različitim organizacijama pomoću Interneta i kreiranje rešenja sistema elektronskog poslovanja kompanije, sposobnost povezivanja osnovnih znanja iz informaciono-komunikacionih tehnologija, menadžmeta i ekonomije, sposobnost praćenja i primene novih poslovnih modela, strateških postavki i iskustava u elektronskom poslovanju, sposobnost razvoja veština i spremnosti za rešavanje praktičnih poslovnih situacija vezanih za primenu elektronskog poslovanja u kompanijama, sposobnost upotrebe informaciono-komunikacionih tehnologija za samostalni rad u prikupljanju podataka i kreiranju dokumentacije za opis strategije, modela i rešenja sistema elektronskog poslovanja.
Teorijska nastava

• Istorija razvoja okruženja elektronskog poslovanja

• Osnovni pojmovi o internetu

• Edi sistem i tehnologije

• Elektronska trgovina na internetu

• Osnovni organizacioni modeli elektronske trgovine

• Struktura sistema elektronskog poslovanja

• Postavljanje strategije elektronskog poslovanja

• Poslovni i organizacioni modeli elektronskog poslovanja

• Koncepti, tehnike i primenjene tehnologije

• Sistemi elektronskog plaćanja

• Sigurnosni aspekti i privatnost učesnika

• Mobilna trgovina i agenti

• Razvoj elektronskog poslovanja u srbiji

• Osnovni koncepti informacionog društva

Praktična nastava

Studija slučaja
Laudon K. C., Traver C. G., (2010) E-commerce: Business, Technology, Society, 7th edition, Prentice Hall

Awad E., (2007) Electronic Commerce: From Vision to Fulfillment (3rd ed.), Pearson Prentice Hall

Jošanov B., (2009) Osnovi elektronskog poslovanja, Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad

Studije slučaja i članci u časopisima, knjigama i na Internetu
Predavanja, studije slučajeva, diskusije, praktičan rad na računarima, izrada i prezentacija seminarskih radova.
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 55 poena Završni ispit 45 poena
Prisustvo na predavanjima i vežbama 5 pismeni ispit 20
Provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 30 usmeni ispit 25
Ostale aktivnosti i učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10    
Praktičan rad: samostalna izrada studije slučaja 10