Izaberite stranicu
Шифра предмета 16СА10
Студијски програми
  • Примењена информатика
ESPB 6
Број часова 3+2
Semestar 5
Статус предмета Обавезни
Предмет Увод у електронско пословање пружа непосредно применљива знања о стратешким моделима електронског пословања, њиховим методама развоја као и преглед досадашњих практичних искустава у развијеним земљама света и нашој земљи. Модели електронског пословања, њихове стратегије и методолошки заснован развој, као и практични примери из досадашње праксе представљају неопходна знања потребна за разумевање овог савременог и општеприхваћеног начина ефикасног пословања коришћењем информационо-комуникационих технологија.
Савладавањем градива из студијског програма за овај предмет студент стиче следеће предметно-специфичне способности (компетенције): способност прикупљања пословних података о различитим организацијама помоћу Интернета и креирање решења система електронског пословања компаније, способност повезивања основних знања из информационо-комуникационих технологија, менаџмета и економије, способност праћења и примене нових пословних модела, стратешких поставки и искустава у електронском пословању, способност развоја вештина и спремности за решавање практичних пословних ситуација везаних за примену електронског пословања у компанијама, способност употребе информационо-комуникационих технологија за самостални рад у прикупљању података и креирању документације за опис стратегије, модела и решења система електронског пословања.
Теоријска настава

• Историја развоја окружења електронског пословања

• Основни појмови о интернету

• Еди систем и технологије

• Електронска трговина на интернету

• Основни организациони модели електронске трговине

• Структура система електронског пословања

• Постављање стратегије електронског пословања

• Пословни и организациони модели електронског пословања

• Концепти, технике и примењене технологије

• Системи електронског плаћања

• Сигурносни аспекти и приватност учесника

• Мобилна трговина и агенти

• Развој електронског пословања у србији

• Основни концепти информационог друштва

Практична настава

Студија случаја
Laudon K. C., Traver C. G., (2010) E-commerce: Business, Technology, Society, 7th edition, Prentice Hall

Awad E., (2007) Electronic Commerce: From Vision to Fulfillment (3rd ed.), Pearson Prentice Hall

Јошанов Б., (2009) Основи електронског пословања, Висока пословна школа струковних студија, Нови Сад

Студије случаја и чланци у часописима, књигама и на Интернету
Предавања, студије случајева, дискусије, практичан рад на рачунарима, израда и презентација семинарских радова.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 55 поена Завршни испит 45 поена
Присуство на предавањима и вежбама 5 писмени испит 20
Провера знања у току наставе (колоквијум-и) 30 усмени испит 25
Остале активности и учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10    
Практичан рад: самостална израда студије случаја 10