Izaberite stranicu
Шифра предмета 20СТ01фбдл
Студијски програми
  • Финансије и банкарство - ДЛС
ESPB 6
Број часова 2+2
Семестар 1
Статус предмета Обавезни
Основни циљ овог предмета је упознавање студената са темељним категоријама у менаџменту пословних и других организација, као и развијање компетенција (знања, вештина и личних особина) која ће студенту омогућити темељније разумевање повезаних наставних дисциплина на вишим годинама студија.
Савладавањем овог предмета студенти стичу способности критичког мишљења, самосталног просуђивања и решавања конкретних пословно-управљачких проблема. Студент стиче основна знања о томе, да ефикасна интеграција управљања и руковођења у јединствени систем активности менаџмент концепта гради суштину и структуру утицаја на процесе у организацијама. Поред управљачких знања из области теорије, оспособљен је да користи савремене технике и технологије као што су: холистичко-системска технологија, квантитативно-квалитативне методе и технике, технике тоталног квалитета, „мождана олуја“, реинжењеринг, бенчмаркинг и др
Садржај предмета
Теоријска настава
• Менаџмент, менаџери, организације и пословни амбијент.
• Теорије менаџмента.
• Планирање.
• Организовање.
• Лидерство.
• Мотивисање.
• Тимови и тимски рад.
• Комуницирање.
• Контролисање.
• Посебне теме и подручја примене концепта менаџмента.

Практична настава
• Студије случаја и примери из праксе организација.
• Припрема за самосталну израду студије случаја.
Ђуричин, Д., Јаношевић, С., & Каличанин, Ђ. (2012). Менаџмент и стратегија. Београд: Центар за издавачку делатност Економског факултета.
Cole, G. A., & Kelly, P. (2011). Management theory and practice. Hampshire: South-Western Cengage Learning.
Robbins, S. P., & Coulter, M. K. (2012). Management. Boston: Prentice-Hall.
Thomas, C. R., & Maurice, C. S. (2011). Managerial economics: foundations of business analysis and strategy. New York: McGraw-Hill.
Merchant, K. A., & Van der Stede, W. A. (2012). Management control systems: performance measurement, evaluation and incentives. Harlow: Pearson.
Предавања и вежбе (комбиновано фронтално и интерактивно), анализа примера из праксе и самостално израђених студија случаја, обједињавање наученог градива.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 35 поена Завршни испит 65 поена
присуство на предавањима и вежбама писмени испит 65
провера знања у току наставе (колоквијум-и) 25 усмени испит  
остале активностии учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10