Izaberite stranicu
Šifra predmeta 17ST01
Studijski programi
  • Finansije i bankarstvo
  • Preduzetništvo
  • Trgovina i međunarodno poslovanje
  • Turizam i hotelijerstvo
ESPB 6
Broj časova 2+2
Semestar 1
Status predmeta Obavezni
Osnovni cilj ovog predmeta je upoznavanje studenata sa temeljnim kategorijama u menadžmentu poslovnih i drugih organizacija, kao i razvijanje kompetencija (znanja, veština i ličnih osobina) koja će studentu omogućiti temeljnije razumevanje povezanih nastavnih disciplina na višim godinama studija.
Savladavanjem ovog predmeta studenti stiču sposobnosti kritičkog mišljenja, samostalnog prosuđivanja i rešavanja konkretnih poslovno-upravljačkih problema. Student stiče osnovna znanja o tome, da efikasna integracija upravljanja i rukovođenja u jedinstveni sistem aktivnosti menadžment koncepta gradi suštinu i strukturu uticaja na procese u organizacijama. Pored upravljačkih znanja iz oblasti teorije, osposobljen je da koristi savremene tehnike i tehnologije kao što su: holističko-sistemska tehnologija, kvantitativno-kvalitativne metode i tehnike, tehnike totalnog kvaliteta, „moždana oluja“, reinženjering, benčmarking i dr.
Teorijska nastava

• Menadžment, menadžeri, organizacije i poslovni ambijent.

• Teorije menadžmenta.

• Planiranje.

• Organizovanje.

• Liderstvo.

• Motivisanje.

• Timovi i timski rad.

• Komuniciranje.

• Kontrolisanje.

• Posebne teme i područja primene koncepta menadžmenta.Praktična nastava

• Studije slučaja i primeri iz prakse organizacija.

• Priprema za samostalnu izradu studije slučaja.
Đuričin, D., Janošević, S., & Kaličanin, Đ. (2012). Menadžment i strategija. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta.

Cole, G. A., & Kelly, P. (2011). Management theory and practice. Hampshire: South-Western Cengage Learning.

Robbins, S. P., & Coulter, M. K. (2012). Management. Boston: Prentice-Hall.

Thomas, C. R., & Maurice, C. S. (2011). Managerial economics: foundations of business analysis and strategy. New York: McGraw-Hill.

Merchant, K. A., & Van der Stede, W. A. (2012). Management control systems: performance measurement, evaluation and incentives. Harlow: Pearson.
Predavanja i vežbe (kombinovano frontalno i interaktivno), analiza primera iz prakse i samostalno izrađenih studija slučaja, objedinjavanje naučenog gradiva.
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 45 poena Završni ispit 55 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama 5 pismeni ispit 55
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 30 usmeni ispit  
ostale aktivnostii učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10  
praktičan rad: samostalna izrada studije slučaja