Izaberite stranicu
Шифра предмета 20СТ04фбдл
Студијски програми
  • Финансије и банкарство - ДЛС
ESPB 6
Број часова 2+2
Семестар 2
Статус предмета Обавезни
Предмет Основи организације има за општи циљ овладавање основним теоријским приступима и кључним концептима релевантним за управљање организацијом и људима у организацији. Посебан циљ је учинити студенте свесним значаја организације у савременом свету, а посебно у предузећима као и развијање способности критичке оцене постојећих и дизајнирања нових организационих структура.
• Студент стиче основна знања која му омогућавају и олакшавају решавање практичних задатака управљања организацијом и запосленима у организацији.
• Студент стиче и вештине које му омогућавају да као менаџер буде успешан и компетентан да разуме, предвиди и контролише понашање запослених и да га обликује у смеру остваривања пројектованог циља организације.
• Студент се оспособљава за управљање понашањем запослених у организационим променама и конфликтима, као и усвајању техника и вештина комуницирања, мотивисања и одлучивања у различитим економским ситуацијама пословног субјекта.
• Студент се упућује на праћење и примену нових научних достигнућа, не само из области организационих наука, већ и фундаменталних наука о човеку као што су психологија, социологија, политичке науке, социјална психологија и антропологија.
Теоријска настава
• Развој организације кроз историју.
• Теорије организације: класичне, неокласичне, модерне.
• Организационе структуре.
• Основе организационог понашања: организационо понашање руководилаца, организациона култура, мотивација у организацијама, моћ у организацијама, групе у организацијама, организациони конфликти, комуникације у организацијама, одлучивање, организационо учење.
• Управљање људским ресурсима.
• Организационе промене и развој.

Практична настава:
• Анализе студија случаја, презентација и анализа семинарских радова.
Сајферт, З., & Павловић, Н. (2014). Организација, друго измењено издање. Суботица: Чикош група.
Петковић М., Јанићијевић Н., & Богићевић-Миликић, Б. (2014). Организација. Београд: ЦИД Економски факултет.
Ivancevich, J. M., Konopaske, R. & Matteson, M. T. (2011). Organizational Behavior and Management, 9th Editon. McGraw-Hill
Ахметагић, Е. (2002). Организација предузећа. Суботица:Чикош холдинг.
Студије случаја и чланци у часописима, књигама и на интернету
Класична екс-катедра предавања уз интерактивно учешће студената, изучавање на примерима (case studies), анализа резултата колоквијума.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 35 поена Завршни испит 65 поена
присуство на предавањима и вежбама писмени испит 65
провера знања у току наставе (колоквијум-и) 25 усмени испит  
остале активностии учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10