Izaberite stranicu
Šifra predmeta 17ST04
Studijski programi
  • Finansije i bankarstvo
  • Preduzetništvo
  • Trgovina i međunarodno poslovanje
  • Turizam i hotelijerstvo
ESPB 6
Broj časova 2+2
Semestar 2
Status predmeta Obavezni
Predmet Osnovi organizacije ima za opšti cilj ovladavanje osnovnim teorijskim pristupima i ključnim konceptima relevantnim za upravljanje organizacijom i ljudima u organizaciji. Poseban cilj je učiniti studente svesnim značaja organizacije u savremenom svetu, a posebno u preduzećima kao i razvijanje sposobnosti kritičke ocene postojećih i dizajniranja novih organizacionih struktura.
• Student stiče osnovna znanja koja mu omogućavaju i olakšavaju rešavanje praktičnih zadataka upravljanja organizacijom i zaposlenima u organizaciji.

• Student stiče i veštine koje mu omogućavaju da kao menadžer bude uspešan i kompetentan da razume, predvidi i kontroliše ponašanje zaposlenih i da ga oblikuje u smeru ostvarivanja projektovanog cilja organizacije.

• Student se osposobljava za upravljanje ponašanjem zaposlenih u organizacionim promenama i konfliktima, kao i usvajanju tehnika i veština komuniciranja, motivisanja i odlučivanja u različitim ekonomskim situacijama poslovnog subjekta.

• Student se upućuje na praćenje i primenu novih naučnih dostignuća, ne samo iz oblasti organizacionih nauka, već i fundamentalnih nauka o čoveku kao što su psihologija, sociologija, političke nauke, socijalna psihologija i antropologija.
Teorijska nastava

• Razvoj organizacije kroz istoriju.

• Teorije organizacije: klasične, neoklasične, moderne.

• Organizacione strukture.

• Osnove organizacionog ponašanja: organizaciono ponašanje rukovodilaca, organizaciona kultura, motivacija u organizacijama, moć u organizacijama, grupe u organizacijama, organizacioni konflikti, komunikacije u organizacijama, odlučivanje, organizaciono učenje.

• Upravljanje ljudskim resursima.

• Organizacione promene i razvoj.Praktična nastava:

• Analize studija slučaja, prezentacija i analiza seminarskih radova.
Sajfert, Z., & Pavlović, N. (2014). Organizacija, drugo izmenjeno izdanje. Subotica: Čikoš grupa.

Petković M., Janićijević N., & Bogićević-Milikić, B. (2014). Organizacija. Beograd: CID Ekonomski fakultet.

Ivancevich, J. M., Konopaske, R. & Matteson, M. T. (2011). Organizational Behavior and Management, 9th Editon. McGraw-Hill

Ahmetagić, E. (2002). Organizacija preduzeća. Subotica:Čikoš holding.

Studije slučaja i članci u časopisima, knjigama i na internetu
Klasična eks-katedra predavanja uz interaktivno učešće studenata, izučavanje na primerima (case studies), analiza rezultata kolokvijuma.
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 45 poena Završni ispit 55 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama 5 pismeni ispit 55
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 30 usmeni ispit  
ostale aktivnostii učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10  
praktičan rad: samostalna izrada studije slučaja