Izaberite stranicu
Шифра предмета 24.ОФБК22
Студијски програми
  • Финансије и банкарство 2024
ESPB 6
Број часова 2+2
Семестар 4
Статус предмета Обавезни
Циљ предмета је стицање специфичних знања и вештина из области осигурања, како са теоријског аспекта тако и са аспекта пословне праксе осигуравајућих компанија. Циљ предмета је да се студенти упознају са значајем и улогом осигурања за становништво и привреду, да дефинишу основне елементе осигурања и врсте осигурања, да сагледају развијеност сектора осигурања у Републици Србији и у свету, као и да дефинишу постојање међузависности економског развоја земље и сектора осигурања. Циљ је да студенти стекну функционална знања и вештине које ће моћи директно да примене у пракси и даљем стручном и научном усавршавању.
По завршетку процеса учења у оквиру предмета Основи осигурања, студенти ће бити у стању да: дефинишу субјекте у сектору осигурања; уоче разлику између ризика и осигураног случаја; анализирају економске вести и њихов утицај на сектор осигурања; анализирају кретања на тржишту осигурања; анализирају документа у осигурању.
Теоријска настава:
- Појам осигурања.
- Елементи осигурања.
- Субјекти осигурања.
- Облици организовања осигуравајућих друштава.
- Документа у осигурању.
- Врсте осигурања.
- Осигурање имовине.
- Осигурање лица.
- Тржиште осигурања у Србији.
- Тржиште осигурања у свету.
- Међузависност економског развоја и сектора осигурања.
Практична настава: анализе студија случаја; семинарски радови; дискусија; упознавање са документима из осигурања, организацијом друштава за осигурање, врстама и тарифама осигурања.
Кочовић, Ј., Шулејић, П., и Ракоњац-Антић, Т. Осигурање Центар за издавачку делатност Економског факултета у Београду 2010
Милић, Д. Осигурање Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду 2023
Vaughan, E., & Vaughan, T. Osnove osiguranja: upravljanje rizicima Mate 2000
Јанковић, Д. Осигурање Алфа-граф НС 2013
Crews, T. B. Fundamentals of insurance South-Western Cengage Learning 2010
Анализе студија случаја, дискусије, анализа примера из праксе, израда и презентација семинарских радова.